Správna rada (SR) sa na svojom zasadnutí zaoberala organizačnou prípravou III. riadneho Snemu ZVLD SR o.z. a Oravského interaktívneho fóra 2019, schválila správu o hospodárení združenia za rok 2018, rozpočet na nadchádzajúce obdobie a vzala na vedomie zápisnicu zo zasadnutia správnej rady LSPP n.o.

SR ako výkonný orgán združenia schválila podporné stanovisko ZVLD SR týkajúce sa spoločného postupu organizácií zastupujúcich VLD pod gesciou hlavnej odborníčky pre VL vo veci zjednotenia úhradového mechanizmu pre ambulancie VLD a jeho všeobecnú záväznosť v konkrétnom rozsahu, ako základu pre pre budúcu udržateľnú koncepciu VL v SR.

Ide predovšetkým o:

1/ vykonateľnosť kompetencií VLD podľa platných odborných usmernení (…ŠDTP)

2/ organizáciu siete, dostupnosti, vzdelávania a generačnej obnovy personálnej VLD

3/ reprodukciu ambulancií VLD pri zachovaní malého podnikania VLD ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti