Našou ambíciou je prebrať zodpovednosť za praktické riešenia záležitostí VLD týkajúcich sa výkonu povolania.

V ZVLD SR máme:

  1. víziu všeobecného lekárstva v Slovenskej Republike
  2. konkrétnu stratégiu pre rokovania so zdravotnými poisťovňami = Strategický_rámec_vyjednávaia_2019 + stanovisko_ZVLD_IZP_WB_2018 + Koncepčný rámec činnosti ZVLD SR 21092018 + GP_competencies_evidence_review + Slovakia_GP_service_profile_FOR_EDITORS +Komentár_HO_VLD_k_správe_Svetovej_banky_1 + Komentár_HO_VLD_k_správe_Svetovej_banky_2
  3. pošpecializačný program financovania generačnej výmeny VLD – odplatné odstúpenie lekárskej praxe
  4. zastupujeme VLD na základe plných mocí a podpisujeme za nich zmluvy so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Ústredím sociálnych vecí, práce a rodiny
  5. reprezentujeme VLD na základe demokraticky voleného kolektívneho orgánu – nie prostredníctvom samozvaných osobností
  6. máme pre VLD vyriešený spôsob dobrovoľnej APS
  7. máme systém benefitov pre našich členov
  8. všetky informácie sú verejne dostupné

Spôsob práce ZVLD SR o.z. deklarovaný našimi stanovami je zárukou pre všetkých našich členov.

 

Snemy ZVLD SR

Členovia správnej rady ZVLD SR:

MUDr. Ján Hencel
janhencel@gmail.com
predseda
MUDr. Anton Palovčík
dr.anton.palovcik@gmail.com
MUDr. Peter Marko, MPH
mudr.marko@gmail.com
MUDr. Zuzana Nedelková
medined@medined.eu
MUDr. Viliam Chromý
viliam.chromy@centrum.sk
MUDr. Jana Masarykova
masarykovajana@centrum.sk
MUDr. Vladimír Hudec
drhudec@bb.telecom.sk
MUDr. Mária Kuniaková
mkuniakova@mail.t-com.sk
MUDr.Slávka Trojáková

trojakovaslavka@gmail.com

MUDr. Anna Vargová
avargova62@gmail.com
MUDr. Rastislav Zanovit
zanovit@orava.sk
MUDr. Štefan Krnáč
cecoto6@gmail.com
MUDr. Juraj Orság ml.
jorsagamb@gmail.com
MUDr. Marta Farkašová
martulka33@gmail.com

Rozhodcovská komisia (RoK) ZVLD SR:

MUDr. Vladimír Hudec
drhudec@bb.telecom.sk
predseda