Našou ambíciou je prebrať zodpovednosť za praktické riešenia záležitostí VLD týkajúcich sa výkonu povolania.

V ZVLD SR máme:

  1. víziu všeobecného lekárstva v Slovenskej Republike
  2. konkrétnu stratégiu pre rokovania so zdravotnými poisťovňami SP a ÚPSVaR – inak ako ZAP a Zdravita                                                          KONTRAKT ZVLDSR_final Platobný mechanizmus VLD Platobný_mechanizmus_SP_tabuľka Platobný_mechanizmus_SP
  3. pošpecializačný program financovania generačnej výmeny VLD – odplatné odstúpenie lekárskej praxe
  4. zastupujeme VLD na základe plných mocí a podpisujeme za nich zmluvy so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Ústredím sociálnych vecí, práce a rodiny
  5. reprezentujeme VLD na základe demokraticky voleného kolektívneho orgánu – nie prostredníctvom samozvaných osobností
  6. máme pre VLD vyriešený spôsob dobrovoľnej APS
  7. máme systém benefitov pre našich členov
  8. všetky informácie sú verejne dostupné

Spôsob práce ZVLD SR o.z. deklarovaný našimi stanovami je zárukou pre všetkých našich členov.

 

Snemy ZVLD SR

 Členovia správnej rady ZVLD SR:

MUDr. Pavol Štec
pavolstec@pobox.sk
predseda
MUDr. Ján Hencel Msc.
janhencel@gmail.com
1. podpredseda
MUDr. Viliam Chromý
viliam.chromy@centrum.sk2. podpredseda
MUDr. Dušan Lipták
sazgkove@mail.t-com.sk
MUDr. Vladimír Hudec
drhudec@bb.telecom.sk
MUDr. Peter Marko, MPH
mudr.marko@gmail.com
MUDr. Zuzana Nedelková
medined@medined.eu
MUDr. Anna Pomothyová
heliant.pomothyova@gmail.com
MUDr. Rastislav Zanovit
zanovit@orava.sk
MUDr. Dušan Bráz
dusan.braz@gmail.com
  MUDr. Štefan Krnáč
cecoto6@gmail.com
MUDr. Mária Kuniaková
mkuniakova@mail.t-com.sk
MUDr. Anna Vargová
avargova62@gmail.com

 Rozhodcovská komisia (RoK) ZVLD SR:

MUDr. Dušan Lipták
sazgkove@mail.t-com.sk
predseda