Dňa 25.04.2019 sa zišiel v poradí III. riadny snem ZVLD SR o.z. Ako najvyšší orgán združenia sa vecne zaoberal pôsobením ZVLD SR v prostredí organizácií zastupujúcich VLD na Slovensku a potvrdil pragmatický postoj a pôsobenie združenia v prospech VLD ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v záujme koncepčného rozvoja odboru VL – najmä v súvislostiach s rozširovaním kompetencií VLD.

Snem ZVLD SR prijal správu o hospodárení združenia za rok 2018, rozpočet na nadchádzajúce obdobie, ako aj správu o výsledku hospodárenia LSPP n.o., rozpočet na nadchádzajúce obdobie a Výročnú správu o činnosti LSPP n.o.

ZVLD SR o.z. bude naďalej sledovať vývoj legislatívy týkajúcej sa zabezpečovania APS, najmä v súvislostiach financovania APS, jej personálneho zabezpečenia a ekonomických podmienok na výkon APS z pohľadu povinných vykonávateľov. V prípade potreby bude LSPP n.o. reagovať na nepriaznivý vývoj situácie v neprospech VLD ako povinných vykonávateľov APS.

Snem prijal vyhlásenie k súčasnej situácii VLD na Slovensku (v prílohe).

Voľby do Správnej rady ZVLD SR určili jej zloženie na nadchádzajúce obdobie. SR bude pracovať v tomto zložení: Pavol Štec, Ján Hencel, Peter Marko, Zuzana Nedelková, Viliam Chromý, Dušan Bráz, Vladimír Hudec, Mária Kuniaková, Slávka Trojáková, Anna Vargová, Rastislav Zanovit, Štefan Krnáč, Juraj Orság ml.

III. snem ZVLDSR

ZÁPISNICA_III_SNEMU-1

Vyhlásenie _III_snemu_ZVLD