Vážená kolegyňa, vážený kolega,

vzhľadom na zavedené protiepidemické opatrenia vrátane mimoriadnej situácie v SR a vzhľadom na nedostatočnú vertikálnu, ako aj horizontálnu koordináciu medzi jednotlivými zložkami zdravotnej starostlivosti (ZS) ZVLD SR odporúča ambulanciám VLD na najbližšie 2 týždne nasledujúci postup:

1/ vhodným spôsobom zverejniť oznam v prílohe č.1 (pri vstupe do čakárne, resp. do zdravotníckeho zariadenia) – odporúča sa ako prioritný postup

Prioritný_oznam_pac_COVID

 • potrebné je doplniť telefónne číslo lekára a sestry
 • je možné dohodnúť s vybranými pacientmi návštevu ambulancie po 14.00h (príp.po 13.00)

2/ alternatívne po zvážení oznam v prílohe č.2 (a vybavovať pacientov fyzicky od 07.00-10.00h)

Alternatívny_oznam_pac_COVID

3/ je potrebné vybavovať všetky telefonáty pacientov ako prioritu, nutné je najmä identifikovať epidemiologicky významné skutočnosti a rizikových/suspektných pacientov, predpisovať chronické lieky a pomôcky, vhodne reagovať na neurgentné zdravotné ťažkosti pacientov vrátane predpisu liekov a identifikovať prípadné komplikácie zdravotného stavu u chronických pacientov s rozhodnutím o prípadnom neodkladnom postupe

4/ v ideálnom prípade je potrebné preberať telefonáty na dvoch telefónoch – lekár aj sestra – pričom lekár si nastaví na svojom smartfóne (poproste príbuzných) rýchlu odpoveď pre prípad odmietnutia hovoruProsím neskôr. Lieky:xxxxxxxxxx (telefón sestry). COVID: https://www.zvld.sk/pokyny-pacientom/“ Sestra môže mať nastavené „Vybavujem pacienta. Neskôr, alebo www.ecasenka.sk.“ (ak máte e-časenku)

– na uvedenom webe je oznam v prílohe č.1 a dôležité linky informácií o protiepidemických opatreniach pre pacientov

5/ je potrebné, aby všetky ambulancie VLD pracovali na telefóne najmenej od 07.00-14.00. Po ordinačných hodinách si prosím nastavte v telefóne rýchlu odpoveď „Volajte v čase 07.00-14.00 pracovné dni. COVID: https://www.zvld.sk/pokyny-pacientom/“

– buďme k sebe kolegiálni, pretože v prípade zlyhania primárneho kontaktu hrozí kolaps SZ a pacienti sa začnú hromadne presúvať a dožadovať ambulantnej aj ústavnej ZS

6/ každého identifikovaného infikovaného, alebo rizikového pacienta si treba uložiť v telefóne, aby ste mu vedeli zdvihnúť telefón, keď Vám zavolá – napr.Covid_Mrkvička_(dátum od kedy je v karanténe)

7/ vo výsledku je absolútnou prioritou dodržiavanie karantény u indikovaných pacientov, indikovaný odber biologického materiálu a indikácia prípadnej hospitalizácie týchto pacientov. Súčasne je nutné ochrániť populáciu neinfikovaných pacientov pred infekciou.

8/ dôvody pre zavedenie tohto krízového režimu pre ambulancie VLD sú uvedené v úvode. Naviac je potrebné doplniť:

 • opierame sa o podporu hlavnej odborníčky pre VL MZ SR a spoliehame sa na podporu odborných spoločností VLD v SR
 • verejným autoritám sme k dispozícii na konzultáciu nášho názoru a postup – ale striktne po pracovnej dobe
 • stále platí výzva VLD na koordinačnú poradu/stretnutie so spádovým RÚVZ
 • stále platí výzva VLD na regulovanú distribúciu OOPP a dezinficiencií
 • kľúčové je minimalizovať pohyb pacientov a „križovanie trás“ infikovaných a neinfikovaných ešte pred vstupom na ambulanciu, alebo do nemocnice
 • pri zlyhaní 20% ambulancií VLD je možné očakávať kolaps systému, pri zlyhaní viac ako 50% je kolaps temer istý a pacienti sa budú hromadne presúvať
 • v krízovom režime je nutné racionalizovať ZS a minimalizovať „konzumáciu“ ZS. Cieľom je poskytnutie potrebnej ZS
 • všetky odkladné výkony ambulancií VLD sa musia odložiť vrátane predoperačných vyšetrení
 • trváme na názore, že kolegovia ŠAS by mali byť rovnako (prioritne) prístupní pre svojich disenzarizovaných pacientov na telefóne najmä z dôvodu predpisu liekov, identifikácie možných komplikácií chronického ochorenia a súčasne majú poskytnúť správnu informáciu pacientovi v prípade identifikácie rizika COVID-19
 • naše skúsenosti sú také, že nie je možné plnohodnotne vybavovať súčasne telefonáty a fyzicky prítomného pacienta, pritom počet vybavených pacientov a medicína prvého kontaktu „cez telefón“ sú vo výsledku porovnateľné a v krízovom režime je to adekvátny postup
 • je bezpochyby vhodnejšie, aby sami VLD neboli už vynútene v karanténe (po rizikovom kontakte) a systém nebol ohrozený zlyhaním ich ambulancie v prípade zdravotných komplikácií personálu, ale vybavovali pacientov cez telefón spoľahlivo

COVID19_NECHOĎTE ĎALEJ – prípadne pridať k vyššie uvedeným oznamom, v záujme informovanosti pacientov

https://www.dovera.sk/lekar/aktuality/a4014/stanovisko-zdravotnej-poistovne-dovera-v-suvislosti-s-aktualnou-epidemiologickou-situaciou

https://www.vszp.sk/novinky/aktualna-informacia-vszp-k-reviznej-postreviznej-cinnosti-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html

Stanovisko-k-aktualnej-situacii-v-suvislosti-so-sirenim-ochorenia-COVID-19 – UNION