Kľúčovou témou februárového zasadnutia správnej rady ZVLD SR bolo prerokovanie taktiky a stratégie vedenia predzmluvných rokovaní v zdravotných poisťovniach (ZP) v nasledujúcom období.

V ZVLD SR vychádzame z reality rozdelenia VLD medzi neprimerane vysoký počet organizácií, ktoré odmietajú konať vo vzťahu k ZP zjednotene v otázkach požiadaviek na zmluvné podmienky. ZVLD SR aj týmto opakovane vyzýva SSVPL/ZAP, ASLSR/Zdravita a SVLS/AVLS na koordinovaný postup v záujme VLD na Slovensku.

Napriek rozhodujúcej prekážke, ktorú si na Slovensku postavili VLD pri rokovaniach so ZP sami – prekážkou je iracionálna nejednotnosť VLD, resp. záujem na pretrvávajúcom rozdelení VLD – sa správna rada ZVLD SR zhodla na základných princípoch určujúcich postupy pri komunikácii so ZP zhrnuté v uznesení č.2 (viz.v prílohe). ZVLD SR je podľa referencií kultivovaným a pragmatickým partnerom v komunikácii so ZP a formuje významnou, ak nie rozhodujúcou mierou výsledok zmluvných vzťahov ZP a ambulancií VLD.

Z hľadiska vnútorného hodnotenia výsledkov pri dosahovaní zmluvných podmienok správna rada konštatovala, že autonómia a nezávislosť VLD združených v ZVLD SR je v otázke rokovaní so ZP v prostredí obsadenom ASLSR/Zdravita, SSVPL/ZAP a SVLS/AVLS naďalej žiaduca a nevyhnutá v záujme tvorby, formovania a presadzovania udržateľnej koncepcie všeobecného lekárstva, a to aj v systémovom kontexte intersegmentálnych vzťahov pri poskytovaní ZS. ZVLD SR bude naďalej presadzovať všeobecne záväzný úhradový mechanizmus určujúci minimálne podmienky financovania VLD.

Správna rada prerokovala aj technické a obsahové otázky prípravy marcového vydania občasníka Fonendoskop ako aj Festiavalu kazuistík – OIF 2020, na ktorý – Festival Kazuistík – OIF 2020 všetkých kolegov VLD srdečne pozývame.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._20022020

Prezenčná_listina_20022020