Našou ambíciou je prebrať zodpovednosť za praktické riešenia záležitostí VLD týkajúcich sa výkonu povolania.

V ZVLD SR máme:

  1. víziu všeobecného lekárstva v Slovenskej Republike
  2. konkrétnu stratégiu pre rokovania so zdravotnými poisťovňami = Strategický_rámec_vyjednávaia_2019 + stanovisko_ZVLD_IZP_WB_2018 + Koncepčný rámec činnosti ZVLD SR 21092018 + GP_competencies_evidence_review + Slovakia_GP_service_profile_FOR_EDITORS +Komentár_HO_VLD_k_správe_Svetovej_banky_1 + Komentár_HO_VLD_k_správe_Svetovej_banky_2
  3. pošpecializačný program financovania generačnej výmeny VLD – odplatné odstúpenie lekárskej praxe
  4. zastupujeme VLD na základe plných mocí a podpisujeme za nich zmluvy so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Ústredím sociálnych vecí, práce a rodiny
  5. reprezentujeme VLD na základe demokraticky voleného kolektívneho orgánu – nie prostredníctvom samozvaných osobností
  6. máme pre VLD vyriešený spôsob dobrovoľnej APS
  7. máme systém benefitov pre našich členov
  8. všetky informácie sú verejne dostupné

Spôsob práce ZVLD SR o.z. deklarovaný našimi stanovami je zárukou pre všetkých našich členov.

Snemy ZVLD SR

Členovia správnej rady ZVLD SR:

MUDr. Rastislav Zanovit
zanovit@orava.sk
Predseda SR
MUDr. Slávka Trojáková
trojakovaslavka@gmail.com
1. podpredseda SR
MUDr. Ján Hencel
janhencel@gmail.com
2. podpredseda SR
MUDr. Peter Marko, MPH
mudr.marko@gmail.com
Člen SR
MUDr. Dušan Lipták
mudr.dusanliptak@gmail.com
Člen SR
  MUDr. Janka Masaryková
masarykovajana@centrum.sk
Člen SR
MUDr. Vladimír Hudec
drhudec@bb.telecom.sk
Člen SR
MUDr. Slavomír Sakal, MPH
ssaki@pobox.sk
Člen SR
  MUDr. Vladimír Tomko
mudr.vladimir.tomko@gmail.com
Člen SR
  MUDr. Anna Vargová
avargova62@gmail.com
MUDr. Pavol Štec
pavolstec@pobox.sk
Člen SR
MUDr. Štefan Krnáč
cecoto6@gmail.com
Člen SR
  MUDr. Juraj Orság ml.
jorsagamb@gmail.com
Člen SR
  MUDr. Anton Paľovčík, MPH
dr.anton.palovcik@gmail.com
Člen SR
   

Rozhodcovská komisia (RoK) ZVLD SR:

MUDr. Štefan Krnáč
cecoto6@gmail.com
predseda RoK
MUDr. Dušan Lipták

mudr.dusanliptak@gmail.com

Člen RoK

 

 MUDr. Slavomír Sakal, MPH
ssaki@pobox.sk
Člen RoK