Vážené kolegyne a kolegovia,

ZVLD SR o.z. reaguje na novú legislatívu týkajúcu sa výkonu LSPP / APS od 01.07.2018. Chránime záujem VLD na dobrovoľnom zabezpečení APS. Máme konkrétne skúsenosti s poskytovaním LSPP pre dospelých a za prácu lekára a sestry uhrádzala naša nezisková organizácia – LSPP n.o. v období od augusta 2017 do júla 2018 30,-EUR/hod.

Čo robiť?

 1. oboznám sa z obsahom nižšie priložených dokumentov.
 2. stretni sa s kolegami v okrese a nepodpisuj zmluvu s organizátorom APS pod nátlakom, alebo ak ju nechcú podpísať všetci kolegovia.
 3. odošli na zvldsr@gmail.com zoznam kolegov, ktorí podpísali, alebo chcú podpísať zmluvu o výkone APS s LSPP n.o. podľa priloženého návrhu zmluvy (v bode 1).
 4. priprav sa na pracovné stretnutie k APS vo vašom kraji organizované ZVLD SR o.z. – prípadne navrhni miesto a čas stretnutia na zvldsr@gmail.com

Od svojho založenia v októbri 2016 je LSPP n.o. nástrojom VLD, ktorý pred schválením zákonného skrátenia ordinačných hodín APS do 22.00h slúžil najmä na presadenie tohto skrátenia v záujme hygieny práce VLD a optimálnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta.

V súčasnosti je úlohou LSPP n.o. participovať na organizácii APS v okresoch a regiónoch Slovenskej Republiky v partnerskom vzťahu k ústavným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nakoľko napriek aktívnej účasti ZVLD SR o.z. v pripomienkovom konaní k legislatíve o APS sa nám nepodarilo presadiť princíp organizačného  a ekonomického prepojenia APS a všeobecného lekárstva. Zákonodarca žiaľ súčasne presadil povinnosť VLD vykonávať APS a zvýhodnil veľkokapitálových hráčov a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Úlohou LSPP n.o. je teda dnes dbať o verejnú kontrolu nad zdrojmi určenými do ambulancií VLD v súvislosti s povinným výkonom APS a o praktickú realizáciu APS na dobrovoľnej báze v súlade s platnou legislatívou.

Správna rada

 • MUDr. Pavol Štec, pavolstec@pobox.sk
 • MUDr. Rastislav Zanovit, zanovit@orava.sk
 • MUDr. Vladimír Hudec, drhudec@bb.telecom.sk
 • MUDr. Viliam Chromý, viliam.chromy@centrum.sk
 • MUDr. Peter Marko, MPH, mudr.marko@gmail.com

Revízor

 • Ing. Jiří Ruml, jirko.ruml@gmail.com

Riaditeľ

 • MUDr. Dušan Lipták, sazgkove@mail.t-com.sk

Kontakt

LSPP n.o.
Kuzmányho 5100/ 3
058 01 Poprad

Korešpondenčná adresa:

I. Stodolu 15
060 01 Kežmarok

IČO: 50587536
DIČ: 2120385124
číslo účtu: SK94 0200 0000 0037 5196 1359
lspp.no@gmail.com