Vzory zápisníc

Stanovy (pdf)

S T A N O V Y   O B Č I A N S K E H O   Z D R U Ž E N I A

Čl.1.

Základné ustanovenia

 1. Združenie je založené v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 2. Názov združenia je Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej Republiky, o.z. Oficiálny skrátený názov je ZVLD SR o.z.
 3. Sídlo združenia určuje správna rada. Sídlom združenia je Poprad 05801, Kuzmányho 3.

Čl.2.

Ciele združenia

 1. Podpora medicínskych kompetencií všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami podľa zákona 581/2004 z.z.
 2. Podpora kvality a rozvoja všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch celej Slovenskej Republiky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Podpora angažovanosti členov ZVLD SR o.z. v stavovských organizáciách, zamestnávateľských združeniach, odborných spoločnostiach a v iných organizáciách lekárov tretieho sektora.

Čl.3.

Členstvo

 1. Členom ZVLD SR o.z. sa môže stať každý všeobecný lekár pre dospelých, ktorý aktívne vykonáva lekársku prax v odbore všeobecné lekárstvo v zmysle NV SR 296/2010 z.z. a/alebo lekár zaradený do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo.
 2. Členstvo v združení je dobrovoľné, podmienené úplným a pravdivým vyplnením žiadosti o členstvo vo ZVLD SR o.z., ktorej vzor je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov, a zaplatením zápisného príspevku. Výšku zápisného príspevku stanovuje snem ZVLD SR o.z. a je uverejnená na webe ZVLD SR o.z.
 3. V písomnej žiadosti o členstvo vo ZVLD SR o.z. je žiadateľ povinný uviesť svoje meno, dátum narodenia, bydlisko, kontakt na svoju osobu (mobil/mail), dosiahnuté lekárske vzdelanie a akademické hodnosti, dĺžku lekárskej praxe v odbore všeobecné lekárstvo, alebo stav jeho špecializačnej prípravy v odbore, názov a sídlo svojho zamestnávateľa.
 4. Žiadosť o členstvo žiadateľ predkladá na sekretariát združenia. Sekretariát združenia zodpovedá za prijatie každého nového člena združenia na základe správne a úplne vyplnenej žiadosti, ak sú splnené podmienky na jeho členstvo podľa týchto stanov.
 5. Ak sú údaje v žiadosti o členstvo neúplné, sekretariát ju vráti žiadateľovi na doplnenie.
 6. Zakladajúcim členom združenia sa stáva každý, ktorému členstvo vo ZVLD SR o.z. schválil prípravný výbor združenia. Zakladajúci člen má všetky práva a povinnosti člena združenia.
 7. Členovia prípravného výboru sa stávajú dňom registrácie združenia na MV SR jeho členmi.

Čl.3a.

Práva a povinnosti členov

 1. Dodržiavať tieto stanovy.
 2. Voliť a byť volený do orgánov združenia.
 3. Predkladať  orgánom združenia, námety, návrhy, sťažnosti a pripomienky a žiadať orgány združenia o stanovisko.
 4. Osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánov združenia a tam kde to stanovy explicitne určujú, aj právo aktívne na zasadnutiach orgánov vystupovať.
 5. Platiť členský príspevok  vo výške a termíne stanovenom  snemom ZVLD SR o.z. a zverejnenom na webe  ZVLD SR o.z.
 6. Oznamovať sekretariátu združenia všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom ich evidencie.
 7. Ochraňovať hmotný majetok a dobré meno združenia.

Čl.3b.

Zánik členstva

 1. Členstvo v združení zaniká ukončením aktívnej lekárskej praxe člena, úmrtím člena, alebo písomným oznámením člena o vystúpení  dňom doručenia  tohto oznámenia  na sekretariát združenia, alebo stratou spôsobilosti na právne úkony, alebo vylúčením člena.
 2. Dôvodom na vylúčenie člena je právoplatné odsúdenie za trestný čin, nezaplatenie členského príspevku viac ako pol roka, napriek písomnému upozorneniu o uplynutí lehoty jeho splatnosti a konanie člena v rozpore s týmito stanovami, ak tak vylúčenie odôvodnila správna rada.
 3. O vylúčení člena združenia rozhoduje správna rada a člen združenia musí byť informovaný o svojom vylúčení písomne a odôvodnene, formou doporučeného listu. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa má právo člen združenia odvolať na rozhodcovskú komisiu do 15 dní od doručenia rozhodnutia a toto odvolanie má na vylúčenie odkladný účinok.

Čl.4.

Organizácia združenia

Vnútorná štruktúra riadenia ZVLD SR o.z. sa organizuje na 3 úrovniach:

 1. Okresná rada
 2. Krajská rada
 3. Ústredné orgány

Čl.5.

Okresná rada

 1. Združenie sa organizuje od úrovne okresov totožných s územnosprávnym usporiadaním SR.
 2. Okresná rada vzniká v okrese, v ktorom majú miesto výkonu povolania lekára najmenej 2 členovia združenia a dohodnú sa na výkone funkcie predsedu, prvého podpredsedu, prípadne druhého podpredsedu okresnej rady. O ustanovujúcom zasadnutí okresnej rady sa vždy vyhotoví zápisnica, ktorej originál sa zašle na sekretariát združenia najneskôr do 5 dní od zasadnutia.
 3. Ak je počet členov združenia v okrese vyšší ako 5, vyžaduje sa pre vznik a následnú činnosť okresnej rady voľba jej predsedu, prvého podpredsedu a druhého podpredsedu spôsobom, ako to ustanovuje čl.11c týchto stanov.
 4. Okresná rada je základným organizačným stupňom ZVLD SR o.z.a vytvára predpoklady pre budovanie všeobecnej ambulantnej  zdravotnej starostlivosti  zdola na základe praktických skúseností  členov združenia pri výkone povolania lekára vyplývajúcich z prvého kontaktu pacienta zo systémom zdravotnej starostlivosti (v ďalšom texte len „zdola“).
 5. Okresná rada nemá právnu subjektivitu a nemôže v mene ZVLD SR o.z. nadobúdať majetok a následne s ním hospodáriť.
 6. Okresná rada prerušuje svoju činnosť, ak počet členov združenia  v okrese klesne na menej ako 2 a zaniká, ak ZVLD SR o.z. nemá v danom okrese žiadnych svojich členov.

Čl.5a.

Zasadnutie okresnej rady

 1. Okresná rada zasadá pravidelne 1x v kalendárnom mesiaci na mieste a v čase vopred určenom jej predsedom a zverejnenom na webe ZVLD SR o.z. spolu s programom zasadnutia, najmenej 2 mesiace pred plánovaným termínom.
 2. Zo zasadnutia okresnej rady sa zápisnica spravidla nevyhotovuje, ale na žiadosť najmenej polovice zúčastnených členov sa zápisnica vyhotoví a jej originál sa zašle na sekretariát združenia najneskôr do 5 dní od zasadnutia.  
 3. Volebné zasadnutie okresnej rady sa koná 1x ročne, vždy v marci a o jeho priebehu sa vždy vyhotoví zápisnica, ktorej originál sa zašle na sekretariát združenia najneskôr do 5 dní od zasadnutia.  
 4. Volebné zasadnutie okresnej rady volí  v súlade s ustanoveniami čl.11c týchto stanov jej nového predsedu, 1.podpredsedu a 2.podpredsedu na nadchádzajúci rok, najviac však na nasledujúcich 396 dní.
 5. Delegátmi okresnej rady s právom voliť a hlasovať sú členovia ZVLD SR o.z., ktorí majú miesto výkonu povolania lekára v príslušnom okrese.
 6. Zasadnutia okresnej rady bez práva voliť a hlasovať sa môže zúčastniť každý člen združenia v súlade s čl.3a, ods.4.
 7. Rokovanie a rozhodovanie okresnej rady sa riadi týmito stanovami tak, ako to ustanovuje čl.11a a  11b s dôrazom na demokratické budovanie ZVLD SR o.z. zdola v duchu týchto stanov.
 8. Vzor zápisnice zo zasadnutia okresnej rady určujúci jej obsahové a formálne náležitosti je neoddeliteľnou prílohou týchto stanov.

Čl.5b.

Predsedníctvo okresnej rady

 1. Predseda, 1.podpredseda a 2.podpredseda tvoria spolu predsedníctvo okresnej rady a súčasne sú v uvedenom poradí podľa počtu členov ZVLD SR o.z. v príslušnom okrese delegátmi snemu ZVLD SR o.z. v súlade s ustanoveniami čl.11b.
 2. Predsedníctvo okresnej rady zodpovedá členom ZVLD SR o.z. podľa miesta výkonu povolania lekára v príslušnom okrese za výsledky činnosti ZVLD SR o.z. podľa čl.2 týchto stanov.
 3. Predseda okresnej rady zvoláva a vedie zasadnutia okresnej rady v súlade s ustanoveniami čl. 5., čl.5a. a čl.11b. týchto stanov.
 4. Členovia predsedníctva  okresnej rady ZVLD SR o.z. nesú osobnú zodpovednosť  za reprezentáciu ZVLD  SR o.z. v zmysle čl.2 a čl.3a, ods.7. a nemajú mandát zastupovať ZVLD SR o.z. pri uzatváraní zmlúv, ani zastupovať ZVLD SR o.z. pred orgánmi verejnej správy, ak neboli na také konanie vopred splnomocnení.

Čl.6.

Krajská rada

 1. Krajská rada je dočasným orgánom určeným na koordináciu činnosti najmenej dvoch okresných rád v príslušnom vyššom územnom celku, vzniká z ich podnetu a na základe štatútu, na ktorom sa okresné rady, zastúpené spravidla svojim predsedom, dohodnú.
 2. Vzor štatútu krajskej rady určujúci jej obsahové a formálne náležitosti je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov.
 3. Štatút krajskej rady vymedzuje najmä konkrétny dôvod jej vzniku a zameranie na riešenie konkrétneho problému  všeobecnej ambulantnej  zdravotnej starostlivosti  v regióne, a to výlučne v rozsahu, ktorý neprekračuje čl.2 týchto stanov. Štatút krajskej rady ďalej obsahuje zoznam  okresných rád, z ktorých podnetu krajská rada vznikla a dátum jej vzniku. Krajská rada zaniká najneskôr dňom snemu ZVLD SR o.z.
 4. Ak krajská rada vznikne, musí sa vyhotoviť jej štatút podľa predchádzajúceho bodu. Originál štatútu sa zašle na sekretariát združenia najneskôr do 5 dní po ustanovujúcom zasadnutí krajskej rady a kópie sa archivujú u predsedov tých okresných rád, z ktorých podnetu vznikla.
 5. V rámci jedného vyššieho územného celku môže súčasne pôsobiť  viac krajských rád  ZVLD SR o.z.
 6. Okresné rady zastúpené v krajskej rade podľa zoznamu v jej štatúte sa dohodnú na predsedovi krajskej rady a jeho zástupcovi, ktorí sa prijatím týchto funkcií zaväzujú zodpovednosťou za výsledok činnosti  krajskej rady.
 7. Predseda krajskej rady zodpovedá najmä za návrhy konkrétnych riešení predkladaných na posúdenie správnej rade ZVLD SR o.z.a za ich praktickú realizáciu v spolupráci so zástupcami ústrednej, ako aj miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskymi organizáciami tretieho sektora.
 8. Predseda krajskej rady ZVLD SR o.z.nesie osobnú zodpovednosť  za reprezentáciu ZVLD SR o.z. v zmysle čl.2 a čl.3a, ods.7. a nemá mandát zastupovať ZVLD SR o.z. pri uzatváraní zmlúv, ani zastupovať ZVLD SR o.z.pred orgánmi verejnej správy, ak nebol na také konanie vopred splnomocnený.
 9. Krajská rada zasadá podľa potreby,  na mieste a v čase vopred určenom jej predsedom a zverejnenom na webe ZVLD SR o.z. najmenej 2 mesiace pred termínom, ak je možné termín zasadnutia plánovať.  Zo zasadnutia krajskej rady sa vždy vyhotoví zápisnica, ktorej originál sa zašle na sekretariát združenia najneskôr do 5 dní od zasadnutia. Zasadnutia krajskej rady bez práva hlasovať sa môže zúčastniť každý člen združenia v súlade s čl.3a, ods.4.
 10. Každá krajská rada je povinná podať správu o svojej činnosti snemu ZVLD SR o.z. a správnej rade, ak o to správna rada požiada, a to v termíne, ako ho správna rada určí.
 11. Krajská rada nemá právnu subjektivitu a nemôže v mene ZVLD SR o.z. nadobúdať majetok a následne s ním hospodáriť.

Čl.7.

Ústredné orgány

Ústrednými orgánmi združenia sú:

 1. snem združenia,
 2. správna rada združenia,
 3. predseda a podpredseda združenia,
 4. rozhodcovská komisia,
 5. volebná komisia.

Čl.7a.

Snem združenia a Mimoriadny snem združenia

 1. Snem združenia (ďalej SZ) je jeho najvyšším orgánom a zasadá pravidelne 1x v kalendárnom roku, vždy v máji na mieste a v čase vopred určenom predsedom ZVLD SR o.z. a zverejnenom na webe ZVLD SR o.z. spolu s programom SZ, najmenej 2 mesiace pred plánovaným termínom.
 2. Ak o to súčasne požiada najmenej polovica okresných rád, je predseda ZVLD SR o.z. povinný zvolať Mimoriadny snem (ďalej MS) najneskôr do 30 dní od dátumu uvedeného na spoločnej žiadosti okresných rád o zvolanie MS ZVLD SR o.z.
 3. Termín MS sa zverejňuje na webe ZVLD SR o.z. spolu s jeho programom najmenej 15 dní pred jeho konaním.
 4. Delegátmi snemu (SZ, MS) s právom voliť a hlasovať sú predsedovia jednotlivých okresných rád a podľa počtu členov ZVLD SR o.z. v okrese, aj 1.podpredseda, prípadne 2.podpredseda okresnej rady v danom okrese v zmysle ustanovení čl.11b.
 5. Bez práva hlasovať môžu byť na sneme prítomní pozvaní hostia a právo aktívne vystupovať bez práva hlasovať a voliť má na sneme každý člen ZVLD SR o.z. v súlade s čl.3a, ods.4.
 6. Delegátmi snemu (SZ, MS) bez práva voliť s právom hlasovať, sú členovia správnej rady a rozhodcovskej komisie združenia, ak sa súčasne delegátmi nestali podľa odseku 4., pri poslednej voľbe predsedníctva okresnej rady.
 7. Na sneme (SZ, MS) je vždy prítomný aj riaditeľ sekretariátu združenia, a to buď osobne, alebo v zastúpení.
 8. Snem (SZ, MS) ako najvyšší orgán združenia:
 1. prijíma správu správnej rady o činnosti združenia za predchádzajúci rok,
 2. prijíma správu rozhodcovskej komisie o jej činnosti za predchádzajúci rok,
 3. prijíma správy krajských rád o plnení úloh vyplývajúcich z ich štatútu,
 4. prijíma správu o hospodárení združenia a určuje výšku zápisného a členského príspevku,
 5. SZ je verejným priestorom na spravodlivú prezentáciu volebných programov kandidátov na členov správnej rady, kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu ZVLD SR o.z. a  volí členov správnej rady, predsedu ZVLD SR o.z., podpredsedu ZVLD SR o.z. , členov rozhodcovskej komisie a členov volebnej komisie,
 6. MS je verejným priestorom pre spravodlivú diskusiu o odvolaní jednotlivých funkcionárov ústredných orgánov združenia a rozhoduje o ich odvolaní,
 7. rozhoduje o zmene stanov združenia a o jeho zlúčení s iným združením
 8. zaujíma stanoviská k najzávažnejším otázkam týkajúcim sa činnosti ZVLD SR o.z., ktoré majú pre správnu radu charakter odporúčaní
 9. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí
 1. Rokovanie a rozhodovanie snemu (SZ, MS) sa riadi týmito stanovami tak, ako to ustanovuje čl.11a. a čl.11b. týchto stanov s dôrazom na demokratické budovanie ZVLD SR o.z. zdola. O priebehu snemu sa vždy vyhotoví zápisnica, ktorej originál sa bezodkladne doručí na sekretariát združenia.  
 2. Vzor zápisnice zo snemu ZVLD SR o.z. určujúci jej obsahové a formálne náležitosti je neoddeliteľnou prílohou týchto stanov.

Čl.7b.

Správna rada

 1. Správna rada (SR) je riadiacim orgánom ZVLD SR o.z. medzi dvoma snemami , má 13 členov včítane predsedu ZVLD SR o.z. a podpredsedu ZVLD SR o.z. , ktorí sú zároveň predsedom a podpredsedom SR.
 2. Všetci členovia SR sú volení snemom.
 3. Ak klesne počet členov SR pod 13, SR vymenuje na svojom najbližšom zasadnutí náhradného člena SR, ktorým bude v poradí prvý náhradník SR podľa výsledku poslednej voľby SZ  ZVLD SR o.z.
 4. SR zasadá najmenej 1 krát za dva kalendárne mesiace a podľa potreby do 30 dní, ak o to súčasne požiadala aspoň polovica jej členov. Čas a miesto zasadnutia SR musia byť zverejnené na webe ZVLD SR o.z. spolu s programom zasadnutia SR, najmenej 15 dní pred termínom, ktorý vopred určil jej predseda.
 5. Na zasadnutiach SR môžu byť prítomní pozvaní hostia a každý člen združenia v súlade s čl.3a, ods.4. Vždy je prítomný aj riaditeľ sekretariátu združenia, a to buď osobne, alebo v zastúpení.
 6. SR ZVLD SR o.z.:
 1. Zabezpečuje všetky  činnosti súvisiace s prípravou na spoluprácu so zástupcami ústrednej, ako aj miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskymi organizáciami tretieho sektora, v záujme dosahovania cieľov ZVLD SR o.z. podľa čl.2 týchto stanov
 2. Prijíma námety, návrhy, sťažnosti a pripomienky členov ZVLD SR o.z. v súlade s čl.3, ods.3 a konkrétne návrhy krajských a okresných  rád na riešenia problémov regiónov v celoslovenskom kontexte
 3. Schvaľuje rozpočet, zmenu rozpočtu a účtovnú závierku združenia
 4. Rozhoduje o vylúčení člena združenia
 5. Rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nepatria do kompetencie iných orgánov ZVLD SR o.z. a môže kooptovať ďalších najviac 4 členov ZVLD SR o.z. do správnej rady výlučne s odôvodnením konkrétneho cieľa, ktorého splnením je kooptovaný člen zaviazaný. Uznesenie o kooptácii člena správnej rady musí byť formulované dostatočne konkrétne a vyčerpávajúco, aby bol účel kooptácie zrejmý.
 1. Rokovanie a rozhodovanie SR sa riadi týmito stanovami tak, ako to ustanovuje čl.11a a čl.11b a o priebehu zasadnutia sa vždy vyhotoví zápisnica, ktorej originál sa bezodkladne doručí na sekretariát združenia.  
 2. Vzor zápisnice zo zasadnutia SR ZVLD SR o.z. určujúci jej obsahové a formálne náležitosti je neoddeliteľnou prílohou týchto stanov.

Čl.7c.

Predseda ZVLD SR o.z.

 1. Predseda ZVLD SR o.z. zastupuje ZVLD SR o.z. navonok a koná v jeho mene.
 2. V neprítomnosti predsedu ZVLD SR o.z. zastupuje združenie v zmysle predchádzajúceho bodu podpredseda ZVLD SR o.z.
 3. Predseda ZVLD SR o.z. zvoláva snem ZVLD SR o.z. a zasadnutie SR, pričom spravidla vedie ich rokovanie.
 4. Predseda aj podpredseda ZVLD SR o.z. sú volení snemom v súlade s ustanoveniami čl.11c týchto stanov.
 5. Predseda ZVLD SR o.z. nesie osobnú zodpovednosť  za reprezentáciu ZVLD SR o.z. v zmysle čl.2 a čl.3a, ods.7 a zastupuje ZVLD SR o.z. pri uzatváraní zmlúv a pred orgánmi verejnej správy a zodpovedá za výsledok spolupráce so zástupcami ústrednej a miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskymi organizáciami tretieho sektora pri dosahovaní cieľov ZVLD SR o.z. podľa čl.2. týchto stanov.
 6. Do pôsobnosti predsedu ZVLD SR o.z. patrí aj výkon zamestnávateľských funkcií ZVLD SR o.z.

Čl.7d.

Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia (ďalej RoK) rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť medzi orgánmi a členmi ZVLD SR o.z., členmi navzájom a orgánmi ZVLD SR o.z. navzájom. RoK je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu o jeho vylúčení zo združenia.
 2. RoK podáva záväzný výklad stanov v prípade sporov medzi orgánmi a členmi združenia, členmi navzájom a orgánmi ZVLD SR o.z. navzájom. RoK je povinná upozorniť ZVLD SR o.z. na zistené porušenie stanov združenia.
 3. RoK zasadá podľa potreby do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. Čas a miesto zasadnutia RoK musia byť zverejnené na webe ZVLD SR o.z. najmenej  5 dní pred termínom, ktorý vopred určil jej predseda.
 4. RoK má 3 členov, ktorých volí snem ZVLD SR o.z. v súlade s čl.11c. týchto stanov.
 5. Ak klesne počet členov RoK pod 3, SR vymenuje na svojom najbližšom zasadnutí náhradného člena RoK, ktorým bude v poradí prvý náhradník RoK podľa výsledku hlasovania posledného snemu ZVLD SR o.z.
 6. Členstvo v RoK je zlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch ZVLD SR o.z. s výnimkou funkcie  predsedu RoK, ktorého funkcia nie je zlučiteľná s výkonom funkcie predsedu ZVLD SR o.z.
 7. Rokovanie a rozhodovanie RoK sa riadi týmito stanovami tak, ako ustanovuje článok 11a a 11b. týchto stanov. Vždy je prítomný aj riaditeľ sekretariátu združenia, a to buď osobne, alebo v zastúpení. O priebehu zasadnutia sa vždy vyhotoví zápisnica, ktorej originál sa bezodkladne doručí na sekretariát združenia.  
 8. Za výkon svojej činnosti zodpovedá RoK snemu (SZ, MS) ZVLD SR o.z.
 9. Jednotlivé orgány a členovia ZVLD SR o.z. sú povinní poskytovať RoK pri jej činnosti súčinnosť.

Čl.7e.

Volebná komisia

 1.  Volebná komisia (VK) na SZ je dočasným procedurálnym ústredným orgánom združenia zodpovedným za priebeh volieb do ústredných orgánov združenia v súlade s ustanoveniami čl.11b, ods.11. a čl.11c.
 2.  Členovia VK sú navrhovaní a volení plénom SZ ZVLD SR o.z. verejným hlasovaním z pomedzi delegátov SZ.
 3.  VK má najmenej 5 členov a jej predsedom sa stáva najstarší z pomedzi nich, ak sa na osobe predsedu členovia VK nedohodli inak.
 4.  VK zodpovedá SZ ZVLD SR o.z. za:
 5. a)  správnosť a úplnosť volebných lístkov, obsahujúcich korektný menný zoznam všetkých   kandidujúcich členov ZVLD SR o.z. do ústredných orgánov združenia,
 6. b)   poučenie oprávnených voliteľov o spôsobe voľby a doručenie volebného lístka k rukám každému, kto je oprávnený na SZ voliť
 7. c)   vyhlásenie začiatku voľby, organizáciu hlasovania, spočítanie odovzdaných volebných lístkov a vyhlásenie výsledkov volieb.
 8.  Výsledky volieb sa vyhlasujú vyhotovením zápisnice a oznámením obsahu takto vyhotovenej zápisnice pred plénom SZ ZVLD SR o.z.
 9.  Vzor zápisnice o voľbách do ústredných orgánov ZVLD SR o.z. určujúci jej obsahové a formálne  náležitosti je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov

Čl.8.

Vnútorná organizačná štruktúra.

 1. Technicky a administratívne zabezpečuje činnosť združenia sekretariát.
 2. Podrobnosti určí združenie organizačným, mzdovým a pracovným poriadkom.
 3. Vnútorné organizačné predpisy schvaľuje ako samostatnú prílohu týchto stanov SR.

Čl.9.

Hospodárenie

 1. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného SR v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 2. Združenie vedie jednoduché účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými organizačnými predpismi.
 3. Príjmami hnutia sú:
 1. príjmy z členských príspevkov,
 2. príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 3. príjmy z úrokov z vkladov,
 4. z darov sponzorov,
 5. príjmy z pôžičiek a úverov,
 6. výnosy z cenných papierov, verejne obchodovateľných na trhu s cennými papiermi.
 1. Výdavky združenia tvoria všetky náklady spojené s jeho činnosťou, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Všetky orgány združenia sú povinné dbať o čo najhospodárnejšie využívanie majetku.
 3. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom, jeho členovia za záväzky hnutia ani nezodpovedajú, ani neručia.

 

Čl.10.

Zánik združenia

 1.   Združenie zaniká:
 2. a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením,
 3. b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení,
 4. c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
 1. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje snem ZVLD SR o.z. likvidátora, ktorý vyrovná               záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia snemu. Likvidátor oznámi                         zánik  a likvidáciu združenia do 15 dní od jeho vymenovania ministerstvu vnútra SR.

Čl.11.

Spoločné ustanovenia

Spoločnými ustanoveniami sa podľa týchto stanov riadi:

 1. vytváranie verejného priestoru pri demokratickom budovaní združenia zdola,
 2. zasadanie, rokovanie a rozhodovanie orgánov združenia,
 3. voľba funkcionárov združenia.

Čl.11a.

Vytváranie verejného priestoru

 1. Vytváranie verejného priestoru a demokratické budovanie združenia zdola, znamená  spravodlivo vedenú diskusiu k otázkam o činnostiach konkrétne zameraných na napĺňanie cieľov združenia v súlade s čl.2. týchto stanov.
 2. Spravodlivo vedená diskusia znamená rovnovážne rozdelenie času diskusných príspevkov a času faktických poznámok medzi všetkých diskutujúcich najmä konkretizovaním dĺžky jednotlivého vystúpenia diskutujúcich a zabezpečením technicky vhodne vybaveného a disponovaného priestoru na zasadnutia orgánov združenia.
 3. Predsedajúci, ktorý vedie zasadnutie orgánu, alebo predsedá snemu združenia vystupuje bez časového obmedzenia.
 4. O konkrétnostiach zabezpečenia podmienok na spravodlivo vedenú diskusiu musí byť záznam v zápisnici zo zasadnutia orgánu združenia.
 5. Predmetom rozhodovania orgánov združenia sú výlučne otázky týkajúce sa plánovania, realizácie a analýzy činností, ktorých cieľom je napĺňanie čl.2. týchto stanov, najmä spolupráca so zástupcami ústrednej, ako aj miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, spolupráca so zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskymi organizáciami tretieho sektora pri riešení systémových otázok zdravotnej starostlivosti a regionálnych problémov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v celoslovenskom kontexte na základe praktických skúseností  členov združenia pri výkone povolania lekára. O konkrétom obsahu prejednávaných otázok musí byť záznam v zápisnici zo zasadnutia orgánu združenia.
 6. ZVLD SR o.z. vytvára a spravuje svoju web stránku na ktorej povinne zverejňuje znenie svojich vnútorných predpisov, meno predsedu ZVLD SR o.z., ako štatutárneho orgánu združenia a kontakt na sekretariát združenia. Pre svojich členov povinne zverejňuje zápisnice zo zasadnutí orgánov, zápisnice o voľbách do ústredných orgánov, mená a kontakty na predsedu a 1.podpredsedu okresných rád a mená, kontakty na členov SR a RoK a diskusné fórum svojich členov.

Čl.11b.

Zasadanie, rokovanie a rozhodovanie orgánov

 1. Zasadnutia orgánov združenia sú neverejné.
 2. Orgány združenia zasadajú pravidelne a podľa potreby, tak ako to určujú lehoty uvedené v týchto stanovách, alebo mimoriadne vtedy, ak o zasadnutie orgánu súčasne požiada minimálne 1/2 jeho členov.
 3. Za zvolanie zasadnutia orgánu je zodpovedný jeho vedúci funkcionár.
 4. Delegátmi snemu ZVLD SR o.z. sú:
 1. predseda okresnej rady, ktorá má 2-5 členov
 2. predseda a a 1.podpredseda okresnej rady, ktorá má 6-20 členov
 3. predseda, 1.podpredseda a 2.podpredseda okresnej rady, ktorá má 21 a viac členov
 4. o náhradníkoch svojich funkcionárov na snem ZVLD SR o.z. môže rozhodnúť okresná rada na svojom zasadnutí
 1. Orgán združenia je uznášaniaschopný pri akomkoľvek počte zúčastnených členov.
 2. Okresná rada je uznášaniaschopná v prítomnosti najmenej 2 členov ZVLD SR o.z. s miestom výkonu povolania lekára v príslušnom okrese, ak aspoň jeden spomedzi nich je členom predsedníctva okresnej rady.
 3. Ak nie je okresná rada uznášaniaschopná 2-krát v rade za sebou, musí opakovane vzniknúť v súlade s čl.5., ods.2.
 4. Ak nie je uznášaniaschopný ústredný orgán združenia, určí jeho vedúci funkcionár náhradný termín zasadnutia orgánu tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení  čl.7a, ods.1., čl.7b.,ods.2 a čl.7d, ods.1. Pre náhradný termín zasadnutia neplatia ustanovenia o povinnosti zverejňovania času, miesta a programu zasadnutia.
 5. V prípade, ak nie je ústredný orgán združenia uznášaniaschopný 2-krát v rade za sebou, dochádza k zániku združenia v zmysle čl.10 týchto stanov a podľa §12, ods.3,písm.b) zákona 83/1990 Zb.
 6. Zasadnutie orgánu združenia vedie spravidla jeho vedúci funkcionár, ak neurčí za seba zástupcu.
 7. Na SZ sa z pléna verejným hlasovaním vždy zvolí najmenej 5-členná volebná komisia (čl.7e.), ktorá zodpovedá za bezchybný priebeh volieb v súlade s čl.11c. týchto stanov. Predsedom volebnej komisie sa stáva spravidla najstarší spomedzi zvolených členov volebnej komisie.
 8. Po voľbe členov ústredných orgánov na sneme ZVLD SR o.z., resp. po voľbe predsedníctva okresnej rady, preberá vedenie zasadnutia orgánu novozvolený vedúci funkcionár, ktorému tým začína plynúť volebné obdobie.
 9. Orgán združenia rozhoduje a/alebo prijíma uznesenie súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu vo verejnom hlasovaní.  V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas vedúceho funkcionára orgánu.
 10. Správna rada združenia môže rozhodnúť aj per rollam hlasovaním svojich členov, ak o tomto spôsobe hlasovania schváli smernicu, ako samostatnú prílohu týchto stanov.
 1. O priebehu zasadnutia orgánov združenia sa podľa čl.5.,ods.2., čl.5a.,ods.3., čl.6.,ods.9, čl.7a., ods.9., čl.7b.,ods.5, čl.7d.,ods.9 a čl.11c.,ods.8. vždy vyhotovuje zápisnica. Vzory zápisníc určujúce obsahové a formálne náležitosti, platné pre jednotlivé orgány združenia, sú neoddeliteľnou prílohou týchto stanov.

Čl.11c.

Voľba funkcionárov združenia

 1. Obmedzovanie počtu kandidátov na funkcie v orgánoch združenia sa nepripúšťa.
 2. Členovia ZVLD SR o.z., ktorí osobne prejavili na sneme záujem byť zvolení do ústredných orgánov združenia v zmysle čl.3a, ods. 2. a 4., čl.7a, ods.5. a čl.11c, ods.1., sú uvedení v abecednom poradí v závere kandidátnej listiny, ak príslušná okresná rada neuplatnila svoje právo podľa čl.11b, ods.4, písm.d).
 1. a) pri voľbe orgánu disponuje volič takým počtom hlasov „za“ , aký je počet členov voleného orgánu. Súčasne môže dvom z kandidátov, o ktorých si myslí, že by mali vykonávať funkciu predsedu a podpredsedu voleného orgánu, udeliť navyše jeden preferenčný hlas „za“.
 1. b) pri voľbe orgánu ZVLD SR o.z. môže oprávnený volič udeliť najviac jeden odmietavý hlas „proti“ jednému z kandidátov volených do príslušného orgánu, a to bez ohľadu na počet volených funkcií v orgáne, ktorého sa voľba týka.
 1. Vo voľbe podľa predošlého odseku udeľuje volič vždy jeden hlas „za“ jednému z kandidátov volených do príslušného orgánu. Súčasne dvom z kandidátov, o ktorých si myslí, že by mali vykonávať funkciu predsedu a podpredsedu voleného orgánu, môže udeliť navyše jeden preferenčný hlas „za“ a jednému z kandidátov najviac jeden odmietavý hlas „proti“. Voľba je súčasná a spoločná a každé kolo voľby stanovuje poradie úspešnosti kandidátov podľa počtu platných odovzdaných hlasov:
 1. Pri voľbe predsedníctva okresnej rady v poradí: predseda, 1.podpredseda, 2.podpredseda
 2. Pri voľbe SR v poradí: predseda ZVLD SR o.z., podpredseda ZVLD SR o.z., členovia SR
 3. Pri voľbe RoK v poradí: predseda RoK, podpredseda RoK, členovia RoK
 1. Volebný lístok je neplatný ak:
 1. a) nie je označený vôbec
 2. b) je „za“ zvolenie do príslušného orgánu označených viac kandidátov ako pripúšťajú tieto stanovy
 3. c) je odovzdaných viac preferenčných hlasov „za“ zvolenie predsedu, resp. podpredsedu orgánu ako pripúšťajú tieto stanovy
 4. d) je odovzdaných viac odmietavých hlasov „proti“ zvoleniu kandidáta ako pripúšťajú tieto stanovy
 1. V prípade rovnosti najväčšieho počtu platných odovzdaných hlasov súčasne dvom a viacerým kandidátom sa už v druhom kole oddelí voľba vedúceho funkcionára orgánu od voľby členov orgánu a o vedúcom funkcionárovi orgánu sa hlasuje spomedzi kandidátov s najväčším počtom hlasov, pričom o zvolení jedného z nich rozhodne prostá väčšina. Porazený kandidát na úrovni okresnej rady sa v tomto prípade stáva jej 1.podpredsedom, porazený kandidát na úrovni SR sa stáva podpredsedom ZVLD SR o.z.
 2. O voľbách do ústredných orgánov združenia a o ich výsledku je povinná VK v zmysle v čl.7e týchto stanov vyhotoviť zápisnicu. Vyhotovením zápisnice sa voľby považujú za skončené a VK je povinná ich výsledky vyhlásiť pred plénom SZ. Proti vyhláseným výsledkom volieb do ústredných orgánov ZVLD SR o.z. sa námietky nepripúšťajú. Pre voľby na úrovni okresných rád sa ustanovenia tohto odseku použijú analogicky.
 3. Zvolením funkcionára združenia súčasne končí mandát funkcionárovi zvolenému v predošlom volebnom období.
 4. Na uvoľnenú funkciu v orgánoch združenia v priebehu volebného obdobia vždy nastupuje zvolený náhradník, ktorým je v poradí nasledujúci najúspešnejší kandidát podľa výsledku volieb príslušného orgánu v zmysle čl. 5a, ods.3, 4, 5 a čl.7a, ods.1, 4, 8 písm.e)
 5. Na odvolanie predsedu ZVLD SR o.z., podpredsedu ZVLD SR o.z, alebo člena ústredných orgánov ZVLD SR o.z. je potrebná 3/5 väčšina uznášaniaschopného mimoriadneho snemu ZVLD SR o.z. O odvolaní člena ústredných orgánov hlasuje mimoriadny snem verejne.
 6. V prípade, že bol člen ústredného orgánu ZVLD SR o.z. odvolaný, chýbajúci počet členov príslušného ústredného orgánu vymenuje SR na svojom najbližšom zasadnutí v súlade so znením 11. odseku a s ustanoveniami čl.7b, ods.3 a 7d.,ods.5.
 7. Funkčné obdobie volených funkcionárov združenia trvá 1 rok, najviac však 396 dní v rade za sebou. Funkčné obdobie náhradníkov trvá do dňa konania volebného zasadnutia okresnej rady, resp. do dňa konania snemu ZVLD SR o.z.

Čl.12

Záverečné ustanovenia

 1. Občianske združenie vzniká dňom jeho registrácie na MV SR.
 2. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.
 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na ustanovujúcom sneme združenia. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

NEODDELITEĽNÉ PRÍLOHY STANOV ZVLD SR o.z. – VZORY:

 1. Žiadosť o členstvo vo ZVLD SR o.z.
 2. Zápisnica zo zasadnutia OR
 3. Zápisnica zo zasadnutia KR
 4. Štatút KR
 5. Zápisnica zo zasadnutia SR
 6. Zápisnica zo snemu ZVLD SR o.z. a zoznam delegátov
 7. Zápisnica zo zasadnutia RoK
 8. Zápisnica o voľbách do ústredných orgánov ZVLD SR o.z.
 9. Návrh volebného lístka