ZVLD SR bez výhrad a so zadosťučinením podporuje Vyhlásenie SSVPL k postaveniu VLD v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu na Slovensku. https://ssvpl.sk/vyhlasenie-ssvpl-k-postaveniu-vseobecnych-praktickych-lekarov/

ZVLD SR aj v prípade „COVID“ krízy preukázateľne potvrdilo schopnosť vnímať situáciu v zdravotníctve SR ako aj procesy zdravotnej starostlivosti (ZS) komplexne, schopnosť predvídať a prakticky reagovať, ako aj schopnosť predkladať zásadné podnety na metodické vedenie

pozri aktuality od 14.03. – 24.04.2020

STREDNODOBÝ_KRÍZOVÝ_PLÁN_ZVLDR_HO_VL_30.03.20

Stotožňujeme sa so závermi Výboru SSVPL k prezentovaným aspektom výnimočnej situácie, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú nie len poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ale aj systém ZS ako celok, ktorého sú VLD pevným základom.

Pripájame sa k výzve SSVPL na spoločný postup všetkých organizácií VLD, ako aj sestier a sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu v teréne primárnej starostlivosti a za kľúčové premenné nášho spoločného úsilia za medicínsky a ľudsky korektné zvládnutie pandémie koronavírusu na Slovensku považujeme:

1/ zabezpečenie režimovo adekvátneho množstva OOPP a dezinficiencií

2/ 100% objednávanie pacientov (telefón, web)

3/ uprednostnenie distančného režimu prevádzky (e-Recept)

4/ kontaktný režim starostlivosti s oddelením COVID susp. a COVID nesusp. pacientov

5/ používanie sérologických rýchlotestov (identifikácia potenciálne infekčných pacientov, dáta o premorení populácie)

6/ v štádiu komunitného šírenia je potrebné každú ambulanciu VLD považovať za „Covid ambulanciu“ pozri 16.04.2020, doc.Seifert: https://www.praktickylekar.online/knihovna.php

Stredajšie webináre ZVLDSR o 18.00 – záujemcovia zašlite žiadosť o link na: webinar.zvldsr@gmail.com