Vážená kolegyňa, vážený kolega,

IV.riadny Snem ZVLD SR o.z. sa uskutoční dňa 10.09.2020 o 15.30h v hoteli Arman v Nižnej nad Oravou.

Každý člen ZVLD SR o.z. má v zmysle stanov ZVLD SR právo osobne sa zúčastniť snemu združenia, aktívne na ňom vystupovať a byť volený do ústredných orgánov združenia.

Kapacitné možnosti rokovacej sály sú obmedzené a preto potvrďte predbežne svoju účasť na zvldsr@gmail.com. Situácia v segmente VLD je vážna a je potrebný jasný plán činnosti ZVLD SR na nasledujúce obdobie. Účasť všetkých kolegov dobrej vôle je preto nanajvýš žiaduca.

Registrácia delegátov snemu bude prebiehať od 14.00h a uprednostnení budú kolegovia, ktorí vopred potvrdili svoju účasť. Riadnymi delegátmi snemu v zmysle stanov sú zvolení členovia predsedníctva okresných rád a ich účasť na sneme je vopred vyhradená.

pozvanka_snem_ZVLD_SR_10_09_2020