Správna rada ZVLD SR o.z. sa na svojom prvom zasadnutí po letných prázdninách zaoberala príspevkom ZVLD SR o.z. k programovému obsahu XXXX. výročnej Konferencie SSVPL – očakávame oficiálne stanovisku programového výboru konferencie.

Bez ohľadu na postoj aký zvolí SSVPL považujeme za potrebné oboznámiť odbornú verejnosť s aktivitami ZVLD družstva a v čase pred parlamentnými voľbami aj s návrhom na úhradový mechanizmus pre VLD garantovaný zákonom. V oboch prípadoch ide o koncepčné záležitosti vo vzťahu k budúcnosti všeobecného lekárstva na Slovensku a k obom témam sme schválili prezentácie na ich propagáciu. Ambíciou ZVLD SR o.z. je iniciovať a ustáliť efektívnu spoluprácu so samosprávnymi krajmi a lekárskymi fakultami zameranú na zvyšovanie záujmu o všeobecné lekárstvo, jeho postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie personálnej obnovy a kapacít VLD, reprodukcie ambulancií VLD ako podnikateľských subjektov a v neposlednom rade aj účasť VLD na tvorbe zdravotníckych politík samosprávnych krajov.

Správna rada ZVLD SR o.z. vyhovela žiadosti dr.Hencela o jeho uvoľnenie z pozície šéfa rokovacieho tímu na neurčitú dobu pred parlamentnými voľbami z dôvodu jeho účasti na straníckej politike a menovala na pozíciu šéfa rokovacieho tímu čestného predsedu ZVLD SR o.z dr.Dušana Liptáka, ktorého súčasne kooptovala za člena správnej rady.

Správna rada ZVLD SR o.z.  ďakuje za osobnú angažovanosť vo veci všeobecného lekárstva na Slovensku odstúpivšej hlavnej odborníčke  MUDr. Jane Bendovej, PhD. a súčasne vyjadruje poľutovanie nad zlým stavom segmentu všeobecného lekárstva.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._28082019

Prezenčka_ZVLD_SR_28082019

ZVLD_družstvo

Koncepčné financovane všeobecného lekárstva