Na júnovom zasadnutí správnej rady ZVLD SR o.z. urobili všeobecní lekári na Slovensku rozhodný a zásadný krok smerujúci k zabezpečeniu reprodukcie ambulancií VLD ako malých podnikov pod svojou vlastnou správou založením ZVLD DRUŽSTVA. Zakladajúcimi členmi družstva je 9 členov správnej rady ZVLD SR o.z. a družstvo je otvorené všetkým VLD bez ohľadu na ich členskú príslušnosť ku ktorejkoľvek z organizácií zastupujúcich VLD na Slovensku.

V ZVLD si uvedomujeme problém generačnej výmeny lekárov a ZVLD DRUŽSTVO je nástrojom, ktorý na samosprávnom princípe, rešpektujúc ekonomické aspekty spojené s prevodom lekárskych praxí VLD pri generačnej výmene našich kolegov, bude sprostredkovateľom a garantom spravodlivých podmienok pre všetky zúčastnené strany.

Našou úlohou je pozvať a motivovať mladých lekárov na postgraduálne štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, aby sa stali pri výkone povolania nezávislými podnikateľmi a prevzali zodpovednosť za svoju ekonomickú nezávislosť, ako aj za zveľaďovanie nášho medicínskeho odboru v medicínskom aj celospoločenskom kontexte.

ZVLD DRUŽSTVO je autentickým výsledkom systematickej práce ZVLD SR o.z. a z hľadiska plnenia cieľov pre ktoré je družstvo nástrojom, ZVLD SR o.z. autorsky koncipovalo a vypracovalo vnútorný hospodársky poriadok družstva, ktorý je originálnym „know-how“ družstva. V dohľadnej dobe zverejníme na tejto webovej stránke všetky potrebné informácie pre našich budúcich členov.

Správna rada sa zaoberala aj návrhmi zdravotných poisťovní na úpravu zmluvných podmienok. V tejto súvislosti ZVLD SR iniciatívne oslovilo aj všetky ostatné organizácie VLD. Máme jasnú koncepciu obsahu rokovaní, dnes je najnaliehavejší termín vo VšZP a úspešné rokovanie bude otvárať možnosti a východiská pre rokovania s ostatnými zdravotnými poisťovňami. Záujmom ZVLD SR o.z. sú a vždy boli spravodlivé zmluvné podmienky a korektné vzťahy so zmluvnými partnermi. Vzhľadom ne prebiehajúce rokovania zápisnicu zo správnej rady, ako aj výsledný text dodatku zmluvy vo VšZP zverejníme až po ich skončení.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._21062019

Prezenčná_listina_SR_ZVLD_21062019