Správna rada na svojom septembrovom zasadnutí schválila paragrafové znenie legislatívnej úpravy. ktorú ZVLD SR o.z. navrhuje v záujme zabezpečenia koncepčného financovania VLD v systéme zdravotnej starostlivosti s presahom na očakávané zvyšovanie kompetencií VLD. ZVLD SR o.z. týmto otvára verejnú diskusiu k predloženým návrhom a súčasne pozýva do diskusie odbornú verejnosť, subjekty verejnej správy, relevantné politické strany, zdravotné poisťovne a zástupcov pacientskej verejnosti.

Správna rada sa zaoberala okrem iného aj stavom dialógu so samosprávnymi krajmi a lekárskymi fakultami k otázke vyriešenia plynulej generačnej výmeny VLD s účasťou ZVLD družstva a na základe  transparentného systému prostredníctvom verejne prístupných dobrovoľných zoznamov záujemcov a odstúpenie a nadobudnutie lekárskej praxe.

Správna rada potvrdila organizáciu paralelných mítingov ZVLD SR o.z. v Starom Smokovci 11.10.19 počas Konferencie SSVPL.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._27092019

Prezenčná_listina_SR_ZVLD_27092019

 

POZVÁNKA na MÍTINGY ZVLD SR o.z., dňa 11.10.2019

v čase o 08.00, 10.00, 13.00, 15.00 a 17.00h

vo veľkej zasadačke MsÚ Vysoké Tatry v Starom Smokovci,

1. všeobecne záväzný úhradový mechanizmus VLD

2. ZVLD družstvo – kúpa a predaj lekárskej praxe