Decembrové zasadnutie správnej rady ZVLD SR sa konalo s účasťou pozvaných hostí v záujme prerokovania čo najširšej názorovej zhody a podpory úhradového mechanizmu pre VLD. Cieľom je dosiahnuť širokú názorovú koalíciu predkladateľov legislatívnej úpravy, ktorá by sa mohla týkať celého ambulantného sektora v prípade, že kolegovia zo ŠAS aktívne prispejú k dopracovaniu návrhu.

Z pozvaných hostí prijali pozvanie SSVPL, SVLS/AVLS a ZAP. Hlavná odborníčka MZSR pre VLD sa vopred ospravedlnila a poverila svojim zastúpením MUDr.Macháčovú. Všetkým zúčastneným patrí úprimné poďakovanie. ASLSR/Zdravita na pozvanie nereagovala.

Prítomní zástupcovia ZVLD SR, SSVPL a ZAP sa zhodli, že z pohľadu VLD zostáva prioritou ustálenie všeobecne záväzného úhradového mechanizmu pre VLD. SVLS/AVLS sa žiaľ nevedela vyjadriť.

V súlade so zápisom o záveroch spoločného rokovania nominujú jednotlivé organizácie svojich zástupcov do spoločnej pracovnej skupiny v termíne do 10.01.2019 a prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční po vzájomnej dohode do 31.1.2019 s účasťou hlavnej odborníčky pre VLD.

Správna rada ZVLD SR o.z. ďalej prijala stanovisko k pripravovanej novele NV SR 640/2008 o minimálnej sieti, vzala na vedomie správu o stave zmlúv s VšZP, závery zasadnutia kontrolnej komisie ZVLD družstva a rozhodla, že ZVLD SR o.z. ako iniciátor procesu bude iniciovať bilaterálne rozhovory so zástupcami neprítomnej organizácie (ASLSR) vo veci úhradového mechanizmu.


stanovisko správnej rady k výsledkom rokovania k úhradovému mechanizmu v prítomnosti hostí (SSVPL,SVLS/AVLS, ZAP):

ZVLD SR opakovane deklarovalo, že vníma svoj podiel zodpovednosti za stav systému zdravotnej starostlivosti (ZS) a za národnú úroveň medicíny na Slovensku. Súčasne si jasne uvedomujeme, že stredobodom nášho záujmu je pacient a celkový zdravotný potenciál slovenskej populácie.

Zdravotný stav obyvateľstva a systém ZS je bezpochyby štátotvornou entitou a aj z toho dôvodu je potrebné čeliť výzvam súčasnosti, ako sú starnutie populácie, technologický progres, ekologické výzvy, národohospodársky výsledok, verejný dlh a deformácie trhu. Potrebný je pragmatický prístup a racionálnou mierou regulácie je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie systému ZS ako celku, ako aj štruktúrované a transparentné financovanie jednotlivých segmentov ZS vrátane VLD a ŠAS. Nami navrhovaný všeobecne záväzný úhradový mechanizmus pre ambulancie VLD je dobrým základom pre ďalšie rozvíjanie pragmatického prístupu k zabezpečeniu efektívnej ZS v súlade so skutočnosťou, že „zdravie nie je tovar“.

Uvedenie nášho návrhu do praxe ustanovením zákonnej normy naďalej vnímame ako nevyhnutný prejav dobrej vôle a politickej zodpovednosti v záujme vytvorenia dobrých predpokladov pre transparentné financovanie jednotlivých segmentov ZS a vo výsledku úspešné riešenie nahromadených problémov slovenského zdravotníctva za uplynulé desaťročia.

ZVLD SR opakovane deklaruje, že má záujem zúčastniť sa prípravy finálnej podoby legislatívneho návrhu pod gesciou MZ SR, a to aj v prípade neúčasti iných subjektov zastupujúcich VLD (SVLS/AVLS, ASLSR/Zdravita), ktoré sa svojou neúčasťou na príprave návrhu diskvalifikujú z odbornej diskusie, pokiaľ svoj pasívny, alebo rezistentný prístup nevedia relevantne podložiť odbornými argumentmi, prečo by nemal byť  všeobecne záväzný úhradový mechanizmu pre ambulancie VLD prijatý, a aký konkrétny ďalší postup navrhujú.

Ak prioritou týchto subjektov (SVLS/AVLS, ASLSR/Zdravita) nie je vecné riešenie problémov, ktoré sa týkajú VLD v kontexte systému zdravotnej starostlivosti (ZS) ako celku, ale ich seba prezentácia vo vzájomne antagonistických vzťahoch, čím neprispievajú k zmysluplným riešeniam situácie VLD v záujme budúcej prosperity VLD a spokojnosti našich pacientov, potom je potrebné konštatovať, že vedome prehlbujú existujúce problémy poskytovania efektívnej ZS, problémy pacientskej verejnosti a problémy poskytovateľov ZS. V tomto kontexte následne treba vnímať aj ich legitimitu a dôveryhodnosť vo vzťahu k VLD, ŠAS aj vo vzťahu k pacientom.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._12122019

Prezenčná_listina_SR_12122019

Názor ZVLD SR_640-2008

PREČO POTREBUJEME FINANCOVANIE VLD GARANTOVANÉ ZÁKONOM