1/ Správna rada schválila podpísanie dodatku k zmluve o poskytovaní ZS so ZP UNION a.s. s výhradou pripomienkovania nezrovnalostí týkajúcich sa výstupov z rokovania predchádzajúceho podpisu aktuálneho dodatku. Považujeme za potrebné vysvetliť si s poisťovňou UNION existujúce názorové rozdiely vo vzťahu k obsahu zmluvy. K podpísaniu dodatku pristupujeme po zvážení nezanedbateľného zvýšenia úhrad poisťovne UNION pre členov ZVLD SR.

2/ ZVLD SR reaguje na prejavený záujem zo strany MZ SR o predkladaný návrh legislatívnej úpravy financovania poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Ako iniciátori odbornej diskusie k tomuto návrhu si uvedomujeme zodpovednosť a povinnosť reagovať na výzvu MZ SR o to viac, že situácia v slovenskom zdravotníctve je vážna a blížia sa parlamentné voľby.

Navrhujeme MZ SR zvážiť formát pracovného stretnutia k predmetnej problematike so zohľadnením obsahovej štruktúry vopred vyžiadaných stanovísk od jednotlivých subjektov (všeobecnosť/konkrétnosť, pripomienky, návrhy/ protinávrhy, odôvodnenie) ako aj z hľadiska rozsahu vecnej diskusie (členovia výboru pre zdravotníctvo NR SR?, zdravotné poisťovne?, pacientske organizácie?, SLK?, iné subjekty?).

Je potrebné konštatovať, že ZVLD SR o.z. už v jeseni roku 2018 požiadalo hlavnú odborníčku MZ SR pre VL o prevzatie koordinácie jednotlivých mimovládnych organizácii zastupujúcich všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) pri hľadaní  zjednoteného názorového konsenzu k otázke úhradového mechanizmu, ktoré skončilo neúspechom. Vzhľadom na  pasivitu  jednotlivých organizácií – menovite ASLSR / Zdravita, SSVPL, SVLS / AVLS, ZAP na dosiahnutí spoločného konsenzu, ZVLD SR o.z. predložilo existujúci návrh.  Predloženie vlastného návrhu ZVLD SR, je len dôsledkom, že po viac ako roku neexistujú žiadne iné návrhy, a ani neexistujú žiadne vznesené pripomienky stanoviská spomínaných subjektov, okrem všeobecného podmienečne súhlasného stanoviska SLK a ZAP s odkazom na nutnosť komplexnej reformy zdravotníctva.

Vzhľadom na známe vyššie uvedené skutočnosti je potenciálne kontraproduktívne, aby o predkladanom návrhu rokovali dve odborné spoločnosti VLD na Slovensku, ktoré sa nevedia dohodnúť na zjednotení, napriek deklarovanému záujmu o zjednotenie VLD, podobne to platí aj o dvoch multiodborových organizáciách (ZAP/Zdravita), ktoré na „scéne“ zastupujú VLD a na paralelu je potrebné poukázať aj vzťahu k závislosti SVLS/AVLS. ZVLD SR o.z. preto týmto opakovane vyzýva ku konštruktívnej spolupráci a na prehodnotenie formátu pracovného stretnutia na MZ SR.

3/ Správna rada berie na vedomie správu o priebehu rokovaní na VÚC o formáte personálnej politiky samosprávnych krajov s cieľom zabezpečenia personálnej obnovy VLD s účasťou ZVLD družstva a súčasne zaväzuje dbať poverených zástupcov ZVLD družstva na merateľný výsledok rokovaní so  samosprávnymi krajmi.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._25102019