Správna rada ZVLD SR vyjadruje v mene členov ZVLD SR o.z. poďakovanie MUDr. Dušanovi Liptákovi za jeho osobný príspevok za rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku a v zmysle ustanovenia čl.7b, bod.6, písm.e) stanov ZVLD SR o.z. udeľuje  MUDr. Dušanovi Liptákovi titul čestný predseda ZVLD SR o.z.

ZVLD SR vyjadruje spokojnosť s výsledkami a zápisom zo stretnutia organizácií VLD pod gesciou hlavnej odborníčky pre VL o podpore primárnej starostlivosti a naďalej zotrváva na pozícii formulovanej v uznesení Správnej rady ZVLD SR o.z. č.7., 16.11.2018. Zdôrazňujeme, že zmysluplné rozšírenie kompetencií VLD musí byť zabezpečené ich reálnou vykonateľnosťou. V tejto súvislosti bude ZVLD SR o.z. presadzovať  predovšetkým ustálenie úhradového mechanizmu ambulancií VLD a jeho spravovania formou zákonnej normy.

V priloženej zápisnici sa dozviete viac a podrobnejšie o prerokovaných témach, ktorými sa správna rada zaoberala na svojom poslednom zasadnutí, okrem iného aj o možnosti dobrovoľného  členského príspevku za rok 2018 a r. 2019 vo výške 100,00 až 1000,00 Eur ( v násobkoch 100,00 Eur) , ktorý ZVLD SR o.z. prednostne využije na problematiku PR ZVLD a segmentu VLD. Príspevok je na základe uznesenia správnej rady o.z. daňovým nákladom prispievateľa a prispievateľ si priloží do svojho účtovníctva potvrdenie ZVLD SR o.z. o jeho zaplatení. Manažovaním takto prijatých finančných  prostriedkov  ZVLD SR o.z.  poveruje prednostne prispievateľov v podiele tohto príspevku a na základe schválenia správnou radou.

Súčasťou zápisnice zo zasadnutia správnej rady dňa 14.12.2018 je aj:

  1. Zápisnica zo stretnutia VLD dňa 17.12.2018 v Bystrej
  2. Manuál o vykazovaní zdravotnej starostlivosti podľa zmluvných podmienok v jednotlivých zdravotných poisťovniach platných od 01.01.2019 (nájdete ho tu najneskôr 31.12.2018).

Podpora_PZS_Bystrá_7_12_2018

ZÁPISNICA_SR_ZVLD_SR_14_12_18

Prezenčná_listina_SR_ZVLD_SR_o.z._14122018