Vážené kolegyne a kolegovia,

predvianočný čas je dobrým dôvodom na pohľad dozadu, na bilancovanie predošlého roka.

Dovolím si byť čo najstručnejší.

Prvá polovica roka sa niesla v očakávaní zákonom stanoveného skrátenia pohotovostných služieb a najnaliehavejšou sa javila otázka vyriešenia prehliadok mŕtvych tiel. ZVLD SR bolo v oboch témach v prvej línii, pevné postojom a konkrétne v činoch. Dnes sú obe témy uzavreté priaznivo pre VLD. Zásluhy si pripočítavajú mnohí iní, my sme však pokojní, pretože sme pragmatickí a systematicky pracujeme s faktami.

Dnes majú splnomocnitelia ZVLD SR najlepšie zmluvné podmienky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ZS) dohodnuté so všetkými zdravotnými poisťovňami. Na Slovensku nie je subjekt, ktorý by mal pre ambulanciu VLD dohodnuté lepšie podmienky, ako máme my. Pracujeme bez hlučného davu, bez okázalých fráz a bez veľkolepých obrazov. V prostredí viacerých organizácií, ktoré zastupujú VLD pôsobíme racionálne v prospech všeobecného lekárstva na Slovensku, vedomí si neistej budúcnosti a pretrvávajúceho rozdelenia VLD, ktoré limituje dosiahnutie ešte lepších, ako dnes „najlepších“ zmluvných podmienok pre našich splnomocniteľov.

ZVLD SR o.z. je dnes jediným nezávislým a apolitickým združením VLD, čo dokazujú aj udalosti posledných dní roku 2018 „na scéne“, o ktorých informujú masmédiá. Spoľahlivé informácie máme aj o mocenskom boji s politickým podtextom „za scénou“. My zatiaľ trpezlivo pracujeme a pragmaticky sa sústreďujeme na budúcnosť.

ZVLD SR bolo od svojho vzniku názorovým lídrom a dnes je našou úlohou prispieť k riešeniu systémových otázok ZS v Slovenskej Republike, týkajúcich sa najmä kontroly rastu celospoločenských nákladov na ZS. Starnutie populácie je jednou z dôležitých premenných. To čo dnes navrhujú nadnárodné autority s cieľom stabilizácie a udržania funkčného systému ZS, je totožné s našim pohľadom. Ide o rozširovanie kompetencií VLD. Nové kompetencie VLD v novom systéme ZS na Slovensku musia byť najmä vykonateľné a ich vykonateľnosť v súvislosti so špeciálnou úlohou VLD ako základu ZS zabezpečená úhradovým mechanizmom ustanoveným a spravovaným formou zákonnej normy. Podľa nás jednoducho musia byť na ambulancie VLD zo zákona určené peniaze a výkonná moc v štáte musí mať konkrétnu predstavu o koncepcii ZS a jej personálnom zabezpečení.

Perspektívne potrebujeme byť nezávislí na dátach o vykázanej ZS od zdravotných poisťovní, aby sme mohli identifikovať pre medicínsku prax čo najlepšie zmluvné podmienky a čo najlepšie ich využívať z hľadiska potenciálnych úhrad. Dôležitá však je aj schopnosť ohradiť sa voči nespravodlivému kráteniu úhrad. Všetko to úzko súvisí s dobrou medicínskou praxou v súlade so štandardnými diagnostickými a liečebnými postupmi a nie je to možné dosiahnuť bez  ambulantného informačného systému (AIS), ktorý je čo najlepšie adaptovaný na elektronické zdravotníctvo. Čoraz viac našich členov využíva AIS CURO (preklik) a v roku 2019 budeme tento trend podporovať.

Dovoľte mi na záver vyjadriť očakávanie, že v už najbližšej budúcnosti budeme mať viac dobrého pocitu zo zmysluplnej práce na našich ambulanciách a čo najmenej času budeme musieť vynakladať na zápas o racionálne pravidlá úhrad za poskytovanú ZS.

Želám Vám pokojné a požehnané Vianoce v kruhu najbližších a všetko najlepšie do Nového roka 2019.

MUDr. Pavol Štec, predseda ZVLD SR o.z.