Správna rada sa na svojom zasadnutí zaoberala okrem iného aj stavom dialógu organizácií zastupujúcich VLD v súvislosti so známou správou Svetovej banky a IZP MZ SR z júna 2018, o príprave všeobecne záväzného úhradového mechanizmu pre ambulancie VLD, ako základu pre novú koncepciu odboru VL pri organizácii vykonateľnosti kompetencií VLD, organizácii siete a dostupnosti ambulancií VLD, ako aj organizácie reprodukcie ambulancií VLD a personálnej obnovy VLD.

Vzhľadom na liknavý prístup ASLSR/Zdravita, SSVPL/ZAP a SVLS/AVLS k uvedenej téme, ZVLD SR pripraví návrh zodpovedajúcej legislatívnej úpravy a vyzve hlavnú odborníčku na separátne rokovanie ohľadom ďalšieho postupu.

Správna rada ZVLD SR súčasne schválila júnový termín zvolania zakladajúcej schôdze Družstva VLD, ktoré sprostredkuje kúpu a predaj lekárskych praxí VLD. Členom družstva a môže stať každý VLD bez ohľadu na jeho členskú príslušnosť ku ktorejkoľvek z organizácií zastupujúcich VLD na Slovensku, včítane priamych záujemcov o odplatné odstúpenie, alebo nadobudnutie lekárskej praxe VLD.

ZVLD SR o.z. opakovane vyzýva organizácie zastupujúce VLD na spoluprácu a zjednotenie s cieľom úspešne riešiť kľúčové existenčné otázky a budúcnosť VLD v SR.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._24052019

Prezenčná_listina_ZVLD_SR_24052019