Vážená pani kolegyňa,

Dovoľte mi, aby som Vám ako hlavnej odborníčke MZ SR pre všeobecné lekárstvo, v súlade s uznesením správnej rady ZVLD SR o.z. z dňa 24.05.2019 oznámil, že ZVLD SR o.z. pripraví legislatívy návrh na všeobecne záväzný úhradový predpis  týkajúci sa  financovania odboru všeobecné lekárstvo na Slovensku.

ZVLD SR sa rozhodlo konať v uvedenej veci samostatne aj bez súčinnosti ostatných organizácií zastupujúcich všeobecných lekárov pre dospelých v SR vzhľadom na zlyhanie súčasného formátu dialógu všeobecných lekárov a liknavý prístup ostatných organizácií – menovite ASLSR,  SSVPL a SVLS k uvedenej téme.

ZVLD SR o.z. vníma právnu úpravu úhradového mechanizmu za poskytovanú zdravotnú starostlivosť na ambulanciách VLD ako kľúčovú otázku z hľadiska koncepcie odboru všeobecného lekárstva a vykonateľnosti jeho kompetencií v systéme zdravotnej starostlivosti v SR ako celku, nakoľko práve  ambulancie VLD zabezpečujú, okrem iných zložiek, prvý kontakt pacienta so systémom zdravotnej starostlivosti, a to v najväčšom objeme poskytnutej starostlivosti.

Súčasne mi dovoľte z poverenia správnej rady ZVLD SR o.z. požiadať Vás, aby ste zostavila skupinu odborných oponentov k pripravovanému legislatívnemu návrhu, ktorý by sme radi predložili najneskôr na jeseň tohto kalendárneho roka.

ZVLD SR o.z. je Vám kedykoľvek k dispozícii v záujme úspešného riešenia a uzavretia otázky všeobecne záväzného úhradového mechanizmu, ako nástroja koncepčného rozvoja a organizácie zdravotnej starostlivosti, ktorú na Slovensku poskytujú všeobecní lekári pre dospelých.

MUDr.Pavol Štec, predseda ZVLD SR o.z.