Správna rada sa na svojom poslednom zasadnutí schválila návrh ZVLD SR o.z. na úhradový mechanizmus ambulancií VLD, ktorý predloží na nadchádzajúcom spoločnom rokovaní organizácií VLD v súlade so závermi posledného spoločného rokovania konaného dňa 15.03.2019 pod gesciou hlavnej odborníčky, tak ako sú jednotlivé parametre kapitačno – výkonovej platby, vrátane požiadavky na zjednotený zoznam výkonov, uvedené v priloženej zápisnici.

ZVLD SR od svojho vzniku, v súlade so svojimi cieľmi a podľa stanov ZVLD SR o.z. podporuje rozširovanie kompetencií VLD. Nevyhnutnou podmienkou úspešnej implementácie nových kompetencií VLD do praxe je však zabezpečenie koncepčného úhradového mechanizmu, ktorý bude nie len zohľadňovať výkonnosť ambulancie, ale najmä podporovať dostupnosť VLD, personálnu obnovu, vzdelávanie v odbore a celkovú schopnosť reprodukcie ambulancií VLD. Zjednotenie podmienok financovania všeobecného lekárstva pre dospelých, záväzné pre všetky zdravotné poisťovne najmä s dôrazom na predvídateľnosť úhrad v záujme zabezpečenia plnenia kompetencií VLD v systéme zdravotnej starostlivosti v SR považuje ZVLD SR naďalej za kľúčovú a nepodkročiteľnú požiadavku na zavedenie nových kompetencií do praxe.

Úprimne si želám, aby sme si dali šancu byť spolu ako VLD pri rozširovaní našich kompetencií úspešní a v mene ZVLD SR o.z. vyjadrujem poďakovanie súčasnej hlavnej odborníčke pre VL, MUDr.Jane Bendovej, PhD. za vedenie nášho segmentu v tejto veci, ktorá je pre budúcnosť všeobecného lekárstva na Slovensku zásadná.

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

srdečne Ťa pozývam v mene správnej rady  na Snem ZVLD SR o.z. dňa  25.04.2019 o 08.00h a Oravské Interaktívne fórum 25.04- 27.04.2019

s kolegiálnym pozdravom, MUDr. Pavol Štec, predseda

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._22032019

Prezenčná_listina_SR_22032019

Fonendoskop_01_2019_print

INFORMÁCIA: Správna rada ZVLD SR o.z. prijala na svojom poslednom zasadnutí aj  rozhodnutie o vypovedaní Memoranda o spolupráci so SSVPL, ak do 15.05.2019 SSVPL verejne neprehlási ukončenie podpory ZAP a podporu ZAP-u neukončí.

Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe preukázateľného poškodzovania záujmov VLD, zastupovaných ZAP-om v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo vnímame ako neakceptovateľný rozpor s cieľom Memoranda.

ZVLD SR o.z. je súčasne pripravené k spolupráci so SSVPL v odbornej oblasti aj pri jednaniach so ZP v prípade, že SSVPL nebude naďalej ZAP podporovať a odporúčať svojim členom členstvo v ZAP.

Memorandum zvld_ssvpl