Správna Rada ZVLD SR sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala okrem iného aj stavom rokovaní s MPSVaR o úpravách úhrad za služby, ktoré VLD poskytujú SP a ÚPSVaR pri evidencii práceneschopnosti a vybavovaní nárokov pacientov vyplývajúcich zo sociálneho poistenia a zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia. Očakávame upresnenie termínu jednania na pôde ministerstva, ako aj na príslušnom výbore NR SR.

Pripravujeme na predloženie analytický materiál a návrh legislatívnej úpravy k zakotveniu úhradového mechanizmu ambulancií VLD v súvislosti s prípravou rozširovania kompetencií VLD. Stanovisko ZVLD SR je nezmenené: Považujeme za nevyhnutné zosúladiť zavádzanie nových kompetencií VLD a súvisiacej právnej zodpovednosti s koncepčným rozvojom odboru, jeho personálnych kapacít a financovaním garantovaným zo zákona.

V poradí 2. plánované stretnutie organizácií zastupujúcich VLD k téme kompetencií,  sa uskutoční pod gesciou hlavnej odborníčky   15.03.2019.

Vážená kolegyňa/ vážený kolega,

srdečne Ťa pozývam v mene správnej rady  na Snem ZVLD SR o.z. dňa  25.04.2019 o 08.00h a Oravské Interaktívne fórum 25.04- 27.04.2019s kolegiálnym pozdravom, MUDr. Pavol Štec, predseda