Evidujeme podmienečne súhlasné stanovisko SLK k návrhu ZVLD SR týkajúce sa všeobecne záväzného úhradového mechanizmu všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) v zmysle požiadavky na komplexnú reformu zdravotnej starostlivosti (ZS).

Na základe záverov MF SR a MZ SR v aktualizovanej „Revízii výdavkov na zdravotníctvo II 10/2019“ (pozri nižšie) sa ukazuje, že ZVLD SR správne identifikovalo problém v súvislosti s rozširovaním kompetencií VLD.

Od jesene 2018 konáme vo veci nadčasovo naprieč celým spektrom organizácií zastupujúcich VLD a iných záujmových skupín a predložili sme hotový návrh paragrafového znenia legislatívnej úpravy. 

revizia_zdravotnictvo_2_zvldsr_recenzia

ZVLD SR o.z. zmysluplne reprezentuje oprávnený záujem VLD na transparentnom úhradovom mechanizme zakotvenom v zákone, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na realizáciu systémových zmien v slovenskom zdravotníctve a určuje koncepčný rámec všeobecného lekárstva v SR.