Vážení členovia, pre vašu informáciu, koncom júna parlament schválil veľkú novelu zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), 
PODMIENKY DELEGOVANÉHO PREDPISU PO NOVOM
 • Zmeny v delegovanom predpisovaní nadobudnú účinnosť od 01. augusta 2023.
 • Podstatou delegovaného predpisovania je vzájomný vzťah medzi odborným lekárom, ktorý dáva odporúčanie na predpis všeobecnému lekárovi a všeobecným lekárom, ktorý na základe odporúčania odborného lekára predpisuje.
 • Naďalej je poverenie (odporúčanie) pre všeobecného lekára na predpis liekov/ZP/DP koncipované ako oprávnenie všeobecného lekára predpisovať a nie ako jeho povinnosť.
 • Definovanie pojmu odborný lekár – lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo.
 • Naďalej je poverenie (odporúčanie) pre všeobecného lekára na predpis liekov/ZP/DP koncipované ako oprávnenie všeobecného lekára a nie jeho povinnosť.
 • Stanovenie obsahu poverenia (odporúčania) na delegované predpisovanie – musí obsahovať:
  • lehotu, počas ktorej sa odporúča predpisovať liek/ZP/DP,
  • lehota je maximálne 6 mesiacov pri ambulantnom predpise a 3 mesiace pri predpise po prepustení z ústavnej ZS
  • všetky informácie potrebné na predpis lieku/ZP/DP (v súlade s § 119 ods. 5, 6 a § 120 ods. 1) vrátane kódu odborného lekára,
  • informáciu, či odborný lekár, ktorý odporúčanie vystavil, má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.
 • Zodpovednosť odborného lekára za správnosť indikácie lieku – v prípade delegovaného predpisu bude odborný lekár, ktorý vydá odporúčanie na predpis pre všeobecného lekára, zodpovedať za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy a množstva liečiva v liekovej forme, určenie diagnózy vyjadrenej písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku.
 • Zodpovednosť odborného lekára za dodržanie preskripčných a indikačných obmedzení – V prípade, ak lekáreň/výdajňa ZP vydá pacientovi liek/ZP/DP na základe predpisu/poukazu, ktorým došlo k porušeniu preskripčných a indikačných obmedzení a predpis/poukaz bol vydaný na základe poverenia odborného lekára vystaveného v rozpore so zákonnými podmienkami, zdravotná poisťovňa si bude náhradu plnenia poskytnutého lekárni/výdajni ZP za vydaný liek/ZP/DP uplatňovať voči odbornému lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pre ktorého pracuje odborný lekár, ktorý poverenie vystavil.
 • Čo s povereniami na predpis vydanými do 31. júla 2023? – ostávajú platné do uplynutia doby, na ktorú boli vystavené.
STANOVENIE POVINNOSTI LEKÁRA PREDPISOVAŤ LIEKY/ZP/DP, KTORÉ INDIKOVAL PO VYŠETRENÍ
 • V zákone sa zavádza povinnosť ambulantného lekára predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia (týka sa to ako VLD, tak aj špecialistov). To značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek (ak jeho potrebu indikoval) a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu (pacienti nemajú byť posúvaný na VLD na predpis preskripčne neviazaných liekov).
 • Za porušenie tejto povinnosti môže ŠÚKL uložiť pokutu vo výške
  od 300 eur do 35 000 eur.