Vážená kolegyňa, vážený kolega,

uznesením VI. riadneho snemu ZVLD SR o.z. dňa 20.04.2023 bola schválená výška zápisných a členských príspevkov do občianskeho združenia ZVLD SR o.z. na rok 2024:

Členské príspevky a zápisné ZVLD SR o.z. na rok 2024:

Zápisné – Lekári VLD…………………………………………………………………………… 30,00 EUR
Členské – Lekári VLD………………………………………………………………………….. 60,00 EUR
Zápisné – Rezidenti VLD……………………………………………………………………… 15,00 EUR
Členské – Rezidenti VLD
……………………………………………………………………… 30,00 EUR

Zápisné a členské príspevky na rok 2023 sú splatné do 31.01.2024 resp. do 30 dní po potvrdení o prijatí člena.

Identifikačné údaje k platbe:

Bankové spojenie (ZVLD SR o.z.):   VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN):   SK85 0200 0000 0037 2373 9953

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol v tvare:  rok a príslušné poradové (registračné) číslo člena ZVLD SR o.z.

(napríklad: poradové číslo člena ZVLD SR o.z. je 25 – variabilný symbol pre platbu príspevku za rok 2024 je 202425).

Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko lekára

ŽIADOSŤ o členstvo v ZVLD SR

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ZVLD SR