Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom ,,Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie‘‘

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na túto výzvu sa delí na nasledovné oblasti vzdelávania:1. špecializačné štúdium alebo kurzy, 2. certifikačné štúdium alebo kurzy, 3. sústavné vzdelávanie alebo kurzy, 4. vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia, alebo kurzy. V rámci výzvy sú podporované zdravotnícke povolania podľa §27, ods. 1 až 3, zákona č. 578/2004 Z. z. – odborník poskytujúci starostlivosť v oblasti duševného zdravia, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Žiadateľ predkladajúci žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len ,,ŽoPPM‘‘) musí byť fyzická osoba.

Podporované zdravotnícke povolania:

  • pre špecializačné štúdium a štúdium certifikovanej pracovnej činnosti (vybraný zdrav. pracovník poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie, ktorý spĺňa kritériá podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. –  lekár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, nutričný terapeut, zdravotnícky záchranár.

Pre sústavné vzdelávanie:

  • lekár v špecializačnom odbore (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, sexuológ, fyziater, gynekológ-pôrodník a geriater), sestra, klinický logopéd, psychológ, liečebný pedagóg.

Pre vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia :

  • lekár v špecializačnom odbore (najmä: psychiater, detský psychiater, neurológ), sestra, klinický psychológ, psychológ, fyzioterapeut,  liečebný pedagóg, logopéd.

V rámci podmienky pracovnoprávneho vzťahu musí byť zamestnanec s plným úväzkom, polovičným úväzkom alebo čiastočným úväzkom.

Viac informácií nájdete na stránkach MZ SR alebo na tomto odkaze
Správna rada ZVLD