Zmluvné podmienky obsahujú predovšetkým tieto zmeny

Nárast kapitačnej platby vo vybratých vekových skupinách asi o 5 %.

Úhrada CRP – nad rámec kapitácie.

Úhrada INR – maximálne 8x ročne, s vypustením textu spravidla 1x za 2 mesiace

Úhrada FOB – navýšenie o pripočítateľnú položku o 2 Eurá, s potrebou objednania na vyšetrenie, pretrváva obmedzenie vykázania 2 mesiace od uskutočnenia preventívnej prehliadky

Navýšenie úhrad za preventívnu prehliadku – výkon 160 návštevu, – výkony 25, 26, výkon 60, očkovanie

Výkony 11a, 1b, 70, 62a zostávajú v platnosti

Od 1.1. bude uhrádzaná dodatková kapitácia podľa dosiahnutých výsledkov. Hodnotiace parametre Vám budú doručené individuálne. Náklady za PCR testovanie sa nezapočítavajú do Vašich celkových nákladov. Pozrite si najmä oblasť odborného hodnotenia poskytovateľa. Jednáme s vedením VŠZP k priebežnému zverejňovaniu výsledkov hodnotiacich parametrov, presný termín ani spôsob nám nebol predstavený..

Stručný prehľad zmien od 1.1.2021 vo VŠZP