S poľutovaním sme začiatkom apríla 2020 prijali správu o odstúpení MUDr.A.Šimkovej PhD. z funkcie HO VL MZSR (hlavný odborník pre všeobecné lekárstvo).

Absencia HO VL MZSR  je z pohľadu ZVLD SR neprijateľná pretože všeobecné lekárstvo (VL) je základom systému zdravotnej starostlivosti (ZS) bez ktorého nie je možné budovať národnú úroveň medicíny a dosahovať žiaducu medicínsku efektivitu ZS z hľadiska celospoločenského záujmu. Závažnosť situácie a nutnosť pevného metodického vedenia segmentu VLD podčiarkuje aktuálne prebiehajúca „COVID kríza“.

ZVLD SR vyvinulo všetko potrebné úsilie na väčšinovú podporu spoločného kandidáta SSVPL a ZVLD SR. Nerozhodný postoj SSVPL v otázke ukončenia podpory ZAP ako „multiodborovej“ organizácie ambulantných poskytovateľov, v ktorej majú VLD nevýhodné menšinové zastúpenie, bol faktickou prekážkou dosiahnutia zhody na spoločnom kandidátovi na funkciu HO VL MZSR.

ZVLD SR sa v tejto situácii dištancuje od konkurenčného boja oboch odborných spoločností VLD na Slovensku, ako aj od konfrontačného vzťahu ASL SR a ZAP. Vecné problémy VLD zostávajú neriešené a účelovo prehliadané. Dôsledkom tohto stavu je opakované odstúpenie HO VL z funkcie, do ktorej boli nominovaní odbornými spoločnosťami. VLD sú pritom personálne najpočetnejším ambulantným špecializačným odborom s osobitným postavením a funkciou „prvého kontaktu“ v systéme ZS.

ZVLD SR preto požiada bez zbytočného odkladu ministra zdravotníctva SR, aby  vymenoval do funkcie HO VL MUDr. Petra Lipovského, člena Výboru SSVPL. MUDr. Peter Lipovský sa prezentoval dôveryhodným spôsobom ako nezávislý kandidát. ZVLD SR súčasne deklaruje rešpekt voči rozhodnutiu MZ SR o osobe HO VL a záujem o korektnú spoluprácu s budúcim HO VL, tak ako to preukázalo aj počas funkčných období predošlých HO VL MZSR.