Milé kolegyne, kolegovia

naše združenie už niekoľko rokov poukazuje na nedostatočné financovanie primárneho kontaktu, ktorého dôsledkom je z roka na rok klesajúci počet ambulancií, ktoré poskytujú neurgentnú zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých. Ako sme avizovali, prišli sme s pokusom spomaliť alebo zastaviť tento negatívny trend a zorganizovali sme diskusný panel s názvom „Budem mať svojho lekára v roku 2034?“, ktorého cieľom bolo komunikovať tento jav a hľadať partnerov, s ktorými by sme mohli nájsť riešenie.
Výsledkom je nasledovné tlačové vyhlásenie, ktoré podporujú okrem ZVLD aj SSVPL, SVLS a ZAP, kolegovia pediatri zo SSPPS, z poisťovní Union a Dôvera, ďalej SKSaPA, SKMTP, SKIZP, pacientská organizácia AOPP. Zhodu v stanovisku vyjadrila aj SZU v osobe pani profesorky Kataríny Gazdíkovej a aj MZSR v osobe štátneho tajomníka Michala Štofka. Významnú podporu sme zaznamenali zo strany ZMOSu, ktorých zrejme tento problém bude tlačiť asi najviac, a preto ho vnímame ako strategického partnera našej aktivity.

Celú diskusiu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Tlačové vyhlásenie:

Dňa 02.12.2023 sa pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja konalo v Edukačnom centre RZP a.s. v Trenčíne diskusné stretnutie o súčasnom stave všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS) na Slovensku a výzvach spojených najmä so starnutím slovenskej populácie, nedostatkom zdravotníckeho personálu a financovaním ZS. Podujatie organizovalo Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej Republiky s účasťou zástupcov stavovských organizácií v zdravotníctve, MZ SR, ZMOS-u, AOPP, SZU a zástupcov zdravotných poisťovní.

Zúčastnení zástupcovia všeobecných a detských lekárov a partneri z verejného, ako aj z podnikateľského sektora sa zhodli, že pretrvávajúca stagnácia a neistota budúceho vývoja vo VAS sú ďalej neprijateľné. Aktivity na zvrátenie súčasného stavu je potrebné zamerať na stabilitu legislatívneho prostredia a financovania zdravotníctva, ako aj zabrániť nekontrolovanému rastu nákladov za zdravotnú starostlivosť (ZS). V ambulantnej starostlivosti je potrebné sa adresne zamerať najmä na jasné stanovenie hraníc medzi kompetenciami všeobecnej a špecializovanej starostlivosti a s tým nerozlučne spojenými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, na obnovu katalógu výkonov, na definovanie vecného aj časového nároku pacienta a na zabezpečenie medzigeneračnej personálnej obnovy VAS.

Zúčastnení zástupcovia všetkých zainteresovaných strán sa zhodli, že pre stabilizáciu a zatraktívnenie segmentu VAS a pre celkové zlepšovanie jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska je potrebné okrem iného implementovať Stratégiu rozvoja VAS do roku 2030. V neposlednom rade implementácia danej stratégie je aj v záujme spravodlivosti a efektivity vo financovaní VAS a motivácie všeobecných lekárov ísť do regiónov, kde všeobecní lekári chýbajú najviac. Nový mechanizmus úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti má najmä definovať minimálne požiadavky na výkon medicínskych kompetencií VAS, nárok poskytovateľa na úhradu za poskytovanú ZS a umožniť metodické odmeňovanie poskytovateľov na báze medicínskych kritérií kvality ZS so zohľadnením personálnych, prevádzkových, lokálnych a materiálno-technických podmienok, v ktorých je ZS poskytovaná. Nový mechanizmus úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti je tiež žiaduci z hľadiska už dnes nevyhnutného dofinancovania VAS pri splnení požiadavky na transparentnosť a konsenzus pri prerozdelení disponibilných zdrojov v systéme zdravotnej starostlivosti ako celku s prihliadnutím na potreby všetkých segmentov poskytovateľov ZS, predovšetkým so zreteľom na dostupnosť a potrebu pacienta.