Pošpecializačný program ZVLD SR o.z.

Transparentný systém pravidiel pod verejnou kontrolou, ktorý zabezpečuje plynulú generačnú výmenu všeobecných lekárov pre dospelých, včítane jej financovania.

Projekt občianskeho združenia, ktoré združuje všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) po ukončení špecializačného štúdia, včítane kolegov v špecializačnej príprave, a je financovaný výlučne z členských príspevkov členov združenia. Program nie je dotovaný žiadnymi inými verejnými, ani súkromnými zdrojmi.

Z hľadiska práva sa program prakticky realizuje formou zmluvy o prevode, alebo budúcom prevode lekárskej praxe medzi účastníkmi programu. Pridanou hodnotou programu je súčasná horizontálna integrácia praxe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na úrovni neurgentného prvého kontaktu a podpora vertikálnej integrácie systému zdravotnej starostlivosti s konečným efektom na hospodárnejšie využívanie verejných zdrojov určených na zdravotnú starostlivosť a na vytváranie spoločensky zodpovedného zisku. (Nie centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti).

Účasť na programe je pre všetkých jeho účastníkov bezplatná a nie je podmienená členstvom v ZVLD SR o.z. Súčasťou programu sú verejne prístupné zoznamy účastníkov programu, ktoré vedie ZVLD SR o.z.

Detaily

Pravidlá programu

Pravidlá programu

 • základným pravidlom programu je stanovenie garantovanej ceny lekárskej praxe.
 • účasť na programe je dobrovoľná
 • zmluvná voľnosť účastníkov programu nie je obmedzená
 • zaručuje sa cena za prevod, alebo budúci prevod (odstúpenie/nadobudnutie) lekárskej praxe, a to:
  1. prevod bežnej ambulancie VLD (BAPK) s jedným lekárskym úväzkom a 1 úväzkom zdravotnej sestry
  2. prevod integrovanej ambulancie VLD (IAPK) s dvoma lekárskymi úväzkami (2 LÚ) a 2 a viac

  úväzkami zdravotnej sestry (2 a viac ÚZS)

 • zaručuje sa výška mzdy 2.lekára – absolventa špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, zamestnaného na integrovanej ambulancii VLD, ako budúceho nadobúdateľa lekárskej praxe
 • zaručuje sa ochrana nárokov budúceho odstupujúceho lekára v prípade zásahu vyššej moci (smrť, choroba)
 • zaručuje sa ochrana nárokov budúceho nadobúdateľa pred účinkami dedenia lekárskej praxe (dedenia obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti)
 • zaručuje sa ochrana záujmu budúceho odstupujúceho a budúceho nadobúdateľa ako zmluvných partnerov na uplatnenie spravodlivého nároku na plnenie vzájomných práv a povinností
 • zaručuje sa ochrana tehotných žien a kolegýň/kolegov na rodičovskej dovolenke, ako účastníkov programu
 • zaručuje sa právna ochrana spoločných záujmov účastníkov programu na realizácii programu a bezproblémovom prevode lekárskej praxe proti záujmom tretích strán
 • zaručuje sa možnosť rozhodovania sporov medzi účastníkmi programu prednostne mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie Rozhodcovskou komisiou ZVLD SR o.z.

Podmienka účasti na programe:

Je jediná a platí pre BAPK (1LÚ + 1SÚ) aj IAPK (2LÚ + 2 a viac SÚ). Je ňou právna forma ambulancie s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je (budúci) odstupujúci lekársku prax.

Vzorec pre výpočet ceny lekárskej praxe
Vzorec pre výpočet ceny lekárskej praxe

BAPK = 2,5 x [rv2 – 12x (ponls + prn I. + ir I. – zz I.)] IAPK = 5 x m/60 x [rv2 – 12x (mol + mnl + m2s + prn II. + ir II. – zz II.)]

BAPK = výška odstupného bežnej ambulancie prvého kontaktu (1LÚ + 1ÚZS)
IAPK = výška odstupného integrovanej ambulancie prvého kontaktu (2LÚ + 2ÚZS)
LÚ = pracovný úväzok lekára vo výške 1,0
ÚZS = pracovný úväzok zdravotnej sestry vo výške 1,0

Konštantné premenné: ponls, prn I., prn II., ir I., ir II., zz I., zz II.
Ide o premenné, ktoré sú arbitrárne stanovené ZVLD SR o.z., ako definujúca súčasť programu.

Variabilné premenné: rv2, mol, mnl, m2s
Ide o premenné, ktoré vykazujú reálnu ekonomickú charakteristiku lekárskej praxe, o ktorej prevode sa jedná.

 Vysvetlivky skratiek premenných

 • rv2 = priemerný ročný výnos lekárskej praxe o ktorej prevode sa jedná za posledné dva roky
 • ponls = paušálny osobný náklad BAPK na 1LÚ + 1 ÚZS stanovený v súlade s §80a, ods.2 a §80ab, ods. 3 zák.578/2004 z.z.
 • prn I. = paušálne prevádzkové a režijné náklady BAPK
 • prn II. = paušálne prevádzkové a režijné náklady IAPK
 • mol = superhrubá mzda odstupujúceho lekára na IAPK
 • mnl = superhrubá minimálna mzda nadobúdajúceho lekára IAPK
 • m2s = súčet reálnych superhrubých miezd sestier na IAPK
 • ir I. = rezerva na budúce investície BAPK
 • ir II = rezerva na budúce investície IAPK
 • iz I. = spoločensky zodpovedný zisk BAPK
 • zz II. = spoločensky zodpovedný zisk IAPK
 • m = počet mesiacov zamestnania budúceho nadobúdateľa u budúceho odstupujúceho lekára ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na IAPK

V prípade, že sa budúci odstupujúci a budúci nadobúdajúci IAPK dohodnú na vyššej mzde – mnl, ako je v programe arbitrárne stanovená, tak za premennú mnl dosadia výraz „mnl – vp (výška platu)“, kde premenná vp je rozdiel medzi skutočnou výškou platu budúceho nadobúdajúceho a mnl konštanty vyjadrená celkovým nákladom.

Zhodná výška platov budúceho odstupujúceho a budúceho nadobúdateľa (mol a mnl) nie je podmienkou, ale z hľadiska záujmu na zvyšovaní budúceho dôchodkového príjmu budúceho odstupujúceho je v jeho záujme.

Hodnoty konštantných premenných

Hodnoty konštantných premenných pošpecializačného programu stanovené uznesením SR ZVLD SR o.z. zo dňa 16.06.17 boli stanovené nasledovne:

 • ponls = 3.700 EUR
 • prn I. = 1.500 EUR
 • prn II. = 2.500 EUR
 • mnl.= 1.500 EUR
 • hodnota výrazu: ir I. – zz I. = 200 EUR
 • hodnota výrazu: ir II. – zz II. = 400 EUR

Príklad výpočtu: BAPK mala rv2 = 81.000,- EUR
Odstupné tejto ambulancie je BAPK = 2,5 x [81.000 – 12x (3.700 + 1.500 + 200)] = 40.500,- EUR

Príklad výpočtu: IAPK mala rv2 = 124.000,- EUR,

mol = 1.500,-EUR, mnl = 1.500,-EUR, m2s = 1700,- EUR.
Budúci nadobúdajúci lekár bol zamestnaný u budúceho odstupujúceho 5 rokov, teda 60 mesiacov.
Odstupné tejto ambulancie je IAPK = 5 x 60/60 x [124.000 – 12x (2.040 + 2.040 + 2.312 + 2.500 + 400)] = 62.480,- EUR

Čo je to integrovaná ambulancia prvého kontaktu?

Čo je to integrovaná ambulancia prvého kontaktu?

Integrovaná ambulancia prvého kontaktu – IAPK je tvorená 2 lekárskymi pracovnými miestami (pracovnými úväzkami 1,0) a najmenej 2 pracovnými miestami zdravotnej sestry (pracovnými úväzkami 1,0) s príslušným materiálno-technickým a priestorovým vybavením.

IAPK je jedným z výsledkov procesov pri praktickej realizácii pošpecializačného programu ZVLD SR o.z. a vyplýva zo zmluvne zakotvených vzťahov medzi budúcim odstupujúcim a budúcim nadobúdateľom lekárskej praxe. IAPK je neoddeliteľnou súčasťou programu a vytvára jeho pridanú hodnotu.

Pridaná hodnota IAPK spočíva v integrácii podnikania a lekárskych miest na úrovni prvého kontaktu, čím sa vytvárajú predpoklady pre zvýšenie ekonomickej efektivity podnikania, ako spôsobu poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Na úrovni prvého kontaktu pre dospelých ide v tomto zmysle o horizontálnu integráciu procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti s dopadom na kvalitu výstupov meranú z medicínskeho hľadiska predovšetkým, ale nie výlučne, dostupnosťou všeobecného lekára pre dospelých (VLD) a výkonnosťou ambulancie pri preventívnej starostlivosti a pri realizácii medicínskych kompetencií prvého kontaktu. Horizontálna integrácia založená na tímovej organizácii zdravotníckych pracovníkov, ktorými je IAPK personálne vybavená, súčasne vytvára predpoklady pre vertikálnu integráciu systému zdravotnej starostlivosti podporovanú extenziou princípu „tímovosti“ pri manažmente pohybu pacienta za následnou starostlivosťou u ambulantných špecialistov a/alebo u ústavného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Vo vzťahu k „centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti“ (CIZS) nevidíme podmienku „centralizácie“ poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých ako nevyhnutnú, ale ako potenciálne škodlivú, pretože centralizácia môže pacientovi komplikovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti prvého kontaktu. Nevyhnutným predpokladom realizácie CIZS je z pohľadu ZVLD SR o.z. filozofia integrácie procesov zdravotnej starostlivosti, ako kľúčovej premennej z hľadiska medicínskej a ekonomickej efektivity zdravotného systému. Integráciu je teda logicky potrebné formovať už na úrovni prvého kontaktu a nezamieňať ju s „centralizáciou“. Pošpecializačný program reflektuje centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti za akceptácie fungovania primárnej starostlivosti z pohľadu integrovanej ambulancie prvého kontaktu. Pošpecializačný porgram v tejto podobe je možné aplikovať aj v odbore VLDD.

Exkluzívna spolupráca s notárskym úradom

V záujme bezchybnej aplikácie pošpecializačného programu ZVLD SR o.z. pre účely prevodu a nadobudnutia súkromnej lekárskej praxe všeobecného lekára pre dospelých a istoty súvisiacich právnych úkonov Vám ZVLD SR o.z. odporúča spoluprácu s Notárskym úradom JUDr. Štefana Siskoviča, ktorý sa podieľal ako externý poradca a spolupracovník pri tvorbe pošpecializačného programu ZVLD SR o.z.

V prípade záujmu kontaktujte Notársky úrad mailom, alebo sms správou:

„pošpecializažný program ZVLD SR o.z., žiadosť o notársky zápis o prevode lekárskej praxe“.

Mail: stefan.siskovic@notar.sk
Mobil: +421 911 381 561

Podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ: Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej Republiky, o.z. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) povinný v prípadoch, keď o dotknutej osobe získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnúť dotknutej osobe nasledujúce informácie:

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ZVLD SR

Pracujeme na vytvorení a zabezpečení vnútornej zóny na tomto webe prístupnej účastníkom programu za účelom ich pohodlnej komunikácie. Úplné zoznamy účastníkov programu sú požiadanie účastníka programu prístupné v záujme ochrany účelu programu výlučne jeho účastníkom. V prípade záujmu nás kontaktujte.