Kľúčovým bodom januárovej správnej rady ZVLD SR o.z. bolo rokovanie Pracovnej skupiny VLD SR v zmysle uznesenia z predošlého stretnutia zástupcov relevantných organizácií reprezentujúcich VLD na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.12.2019 a nadväzovalo na pracovné stretnutie k návrhu úhradového mechanizmu (ÚHM) pre ambulancie všeobecných lekárov na MZ SR zo dňa 05.11.2019.

Pracovná skupina VLD SR sa stretla v zložení: MUDr.A.Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre VL (SSVPL), Mgr.M.Nezníková (ZAP), MUDr. V.Chromý (ZVLDR), MUDr.D.Lipták (ZVLDSR), MUDr.P.Štec (ZVLDSR). Ospravedlnení: MUDr. M.Macháčová (SSVPL), MUDr.P.Lipovský (SSVPL). Prítomní akceptovali návrh predložený ZVLD SR na ÚHM pre ŠAS bez predbežných pripomienok a dohodli sa na predložení rozpracovaného návrhu na správnej rade ZAP s požiadaním o stanovisko a návrh na ďalšiu koordináciu v záujme dopracovania návrhu. Iné návrhy na ÚHM ŠAS neboli predložené.

Pracovná skupina VLD SR ako neformálna platforma v súlade s uznesením zúčastnených organizácií zastupujúcich záujmy ambulantných poskytovateľov potvrdila svoje prioritné zameranie na presadenie zákonom zabezpečeného ÚHM pre VLD a súčasne opakovane deklarovala záujem na presadzovaní komplexnej legislatívnej úpravy týkajúcej sa pravidiel financovania celého ambulantného sektora v prípade aktívnej participácie a podpory zo strany kolegov ŠAS tak, ako to ako podmienku svojho pozitívneho stanoviska k legislatíve zabezpečujúcej ÚHM vyslovili predsedníčka predstavenstva ZAP JUDr.Z.Dolinková a prezident ASLSR MUDr.M.Šóth na pôde MZ SR dňa 05.11.2019.

Všetci prítomní sa v súvislosti so zákonom garantovaným financovaním zdravotnej starostlivosti (ZS) sa zhodli aj na súvisiacej potrebe komplexnej legislatívnej úpravy, týkajúcej sa viacerých zákonov v záujme zavedenia transparentnosti, jasných kompetenčných oprávnení, povinností a zohľadnenia kapacitných možností ambulantných poskytovateľov, ich koordinácie pri starostlivosti o pacienta, ako aj zabezpečenia koncepčného riadenia systému ZS v pôsobnosti MZ SR. Prítomní odpovedali na otázky k návrhu legislatívneho zabezpečenia ÚHM zástupcom pozvaných politických strán, ktoré úspešne ašpirujú na zvolenie do NR SR podľa predvolebných prieskumov voličských preferencií.

Zúčastnené relevantné subjekty reprezentujúce VLD a ŠAS (SSVPL, ZAP, ZVLD SR) sú naďalej otvorené konštruktívnej spolupráci a majú záujem o aktívnu účasť ASL SR/Zdravita a SVLS/AVLS, ktoré týmto opakovane pozývajú do Pracovnej skupiny a vyzývajú ich na predloženie svojich návrhov.

Správna rada ZVLD SR pokračovala vo svojom rokovaní a v uzneseniach (pozri v prílohe) sa vyjadrila k aktuálnym a znovu naliehavým otázkam praxe ambulantných poskytovateľov ZS, týkajúcim sa pokút vyrúbených VšZP voči VLD za nerešpektovanie indikačných obmedzení pri delegovanej preskripcii, prehliadok mŕtvych a neakceptovateľnému programovému zámeru strany SMER-SD diskriminačne sankcionovať absolventov medicíny.

Správna rada sa v uznesení a odpovedi na mail MUDr.Paluškovej, ako štatutára SVLS/AVLS, ohradila aj voči jej pokusom „politikárčiť“ v otázke ÚHM a od praktík SVLS/AVLS spájajúcich politický marketing a tretí sektor sa dištancuje. Pracovná skupina VLD SR koná v otázke ÚHM prísne nadstranícky, čo bolo opakovane preukázateľne deklarované. V tejto súvislosti ZVLD SR vyjadruje aj nádej, že spôsob komunikácie MUDr.Paluškovej nie je legitimizovaný názorovou väčšinou členov SVLS/AVLS, a že aj keď dnes nie je možné s istotou povedať aké a koho záujmy sleduje a uprednostňuje pred záujmami VLD, v dohľadnej dobe po parlamentných voľbách to bude možné s istotou preukázať. Rovnako ZVLD SR vyjadruje nádej, že aj podmienka ASL SR na riešenie financovania celého ambulantného sektora nie len falošnou podmienkou, ktorá má slúžiť len ako obštrukcia ÚHM v neprospech VLD.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._31012020

Prezenčná_listina_31012020

ZVLD_UHM_ŠAS