KTO SME ?

Sme družstvo Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (ZVLD SR o.z.) založené ustanovujúcou členskou schôdzou družstva dňa 21.06.2019 podľa Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.).

Zakladajúcimi členmi družstva je 8 členov správnej rady ZVLD SR o.z. a člen ZVLD SR o.z., MUDr. Slavo Sakal, ktorý bol zakladajúcou členskou schôdzou zvolený na predsedu ZVLD družstva. Za členov kontrolnej komisie družstva bolí zvolení: MUDr. Ján Hencel, MUDr. Pavol Štec a MUDr. Rastislav Zanovit.   Zakladajúcimi členmi družstva sú sú podľa výšky členského vkladu v abecednom poradí: MUDr. Slavo Sakal, MUDr. Ján Hencel, MUDr. Pavol Štec, MUDr. Anna Vargová, MUDr. Rastislav Zanovit, MUDr. Šefan Krnáč, MUDr. Dušan Bráz, MUDr. Vladimír Hudec, MUDr. Slávka Trojáková.

Zakladajúci členovia družstva sú v zmysle Stanov ZVLD družstva, podľa čl. XIV., bod 7., oprávnení  ako dôveryhodní kolegovia v prípade plnej moci udelenej iným členom družstva, zastupovať  na členskej schôdzi ktoréhokoľvek člena družstva, ak sa tak člen udelením plnej moci rozhodne. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 240,ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.

Stanovy (doc)

PREČO ?

V ZVLD si uvedomujeme problém generačnej výmeny lekárov a ZVLD DRUŽSTVO je nástrojom, ktorý na samosprávnom princípe, rešpektujúc ekonomické aspekty spojené s prevodom lekárskych praxí VLD pri generačnej výmene našich kolegov, bude sprostredkovateľom a garantom spravodlivých podmienok pre všetky zúčastnené strany (odstupujúceho, aj nadobúdateľa) a zabezpečí tak reprodukciu ambulancií VLD ako malých podnikov pod správou lekárov, ktorí na nich pracujú a výkonom lekárskeho povolania  sú súčasne podnikateľmi.

Zmyslom nášho snaženia je ponúknuť mladým kolegom, ale najmä občianskej spoločnosti efektívnu alternatívu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre dospelých pacientov v neurgentnom prvom kontakte, pričom si uvedomujeme iné možnosti budúcej organizácie ambulantnej starostlivosti, ktorými sú zoštátnenie ambulantnej starostlivosti, alebo jej reprivatizácia veľkými (nadnárodnými) investormi na trhu so zdravotnou starostlivosťou. V tomto kontexte si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť za vývoj organizácie zdravotnej starostlivosti  na Slovensku takým spôsobom, aby to bolo predovšetkým na prospech občanov – pacientov.

AKO NA TO ?

ZVLD družstvo je v zmysle stanov spoločenstvom neuzavretého počtu osôb – lekárov  v odbore všeobecné lekárstvo a lekárov zaradených v špecializačnej príprave v odbore, založeným za účelom podnikania, napĺňania sociálnych, profesijných a ekonomických záujmov svojich členov – všeobecných lekárov pre dospelých a je otvorené všetkým VLD bez ohľadu na ich členskú príslušnosť ku ktorejkoľvek z organizácií zastupujúcich VLD na Slovensku.

ZVLD  družstvo je autentickým výsledkom systematickej práce ZVLD SR o.z. a z hľadiska plnenia cieľov pre ktoré je družstvo nástrojom, ZVLD SR o.z. autorsky koncipovalo a vypracovalo vnútorný hospodársky poriadok družstva, ktorý je originálnym „know-how“ družstva. Kľúčovou podmienkou hospodárenia družstva je obmedzenie použitia členských vkladov výlučne len na nákup lekárskej praxe (ambulancie) odstupujúceho lekára s primeraným výnosom a bez straty pre členov družstva.

Svojou činnosťou družstvo realizuje procesy vedúce k zvyšovaniu záujmu absolventov pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva o vstup do rezidentského programu MZ SR v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a následne procesy smerujúce k uľahčeniu vstupu absolventov rezidentského programu do lekárskej praxe. Družstvo súčasne realizuje procesy vedúce k uľahčeniu odstúpenia praxe starších poskytovateľov všeobecného lekára pre dospelých, a to najmä nasledovnými spôsobmi:

  1. sprostredkúva odstúpenie praxe ambulancie všeobecného lekára pre dospelých potenciálnym záujemcom. Aktívne vedie zoznamy záujemcov o odstúpenie praxe a rovnako aktívne vedie zoznamy záujemcov o začatie praxe všeobecného lekára pre dospelých, kontaktuje obe obchodné strany, sprostredkúva stretnutia, dohaduje podmienky odstúpenia v zmysle sprostredkovateľskej činnosti.
  1. aktívne vstupuje do procesu odstúpenia praxe odkúpením ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a jej následným prevádzkovaním ako majiteľ právnických osôb s udelením povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení – ambulancii v odbore všeobecné lekárstvo. Následne umožňuje vstup záujemcov o výkon práce všeobecného lekára pre dospelých v pracovnoprávnom vzťahu.
  1. pri záujme o zmenu vlastníckych pomerov v zmysle záujmu o odkúpenie praxe ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, realizuje odpredaj praxí, a to v prípade ak dovtedy zamestnaný všeobecný lekár pre dospelých prejaví záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých ako vlastník a konateľ právnickej osoby.

... A ČO JA?

Chcem sa stať členom ZVLD družstva

Stiahni si a vyplň priloženú prihlášku za člena družstva a odošli na korešpondenčnú adresu družstva : ZVLD družstvo,  Ak. Hronca 3, Rožňava, PSČ: 048 01

Prihláška do družstva

Budeme Ťa kontaktovať pozvánkou na najbližšiu členskú schôdzu, ktorá rozhodne o Tvojom prijatí.

Chcem predať ambulanciu

Stiahni si a vyplň priložený dotazník a odošli na korešpondenčnú adresu družstva :

ZVLD družstvo,  Ak. Hronca 3, Rožňava, PSČ: 048 01

Dotazník  nie je podmienkou našej ďalšej komunikácie. Stačí ak napíšeš mail na zvld.druzsto@pobox.sk s tvojimi kontaktnými údajmi, alebo pošli sms predsedovi družstva na 0905 743 250. Dostaneš spätnú sms a dohodnete sa na stretnutí.

Dotazník pre záujemcu o odpredaj lekárskej praxe

Ak nám odošleš vyplnený formulár, budeme Ťa kontaktovať do 5 dní so žiadosťou o pracovné stretnutie a jednanie o konkrétnych podmienkach odstúpenia Tvojej lekárskej praxe.

Chcem kúpiť ambulanciu

Stiahni si a vyplň priložený dotazník a odošli na korešpondenčnú adresu družstva :

ZVLD družstvo,  Ak. Hronca 3, Rožňava, PSČ: 048 01

Dotazník pre záujemcu o prevzatie lekárskej praxe

Do 5 dní po doručení vyplneného dotazníka Ťa budeme kontaktovať so žiadosťou o pracovné stretnutie a jednanie o konkrétnych podmienkach Tvojho vstupu do praxe ako všeobecný lekár pre dospelých a súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Pozn: formulár musí byť vyplnený vo všetkých položkách.