ZP Union súhlasila so zavedením nových P.O.C.T. výkonov ako pilotného programu pre ZVLD. Program je určený pre mandatárov a o zazmluvnenie je potrebné požiadať.

Požiadať o zazmluvnenie
K žiadosti je potrebné doplniť

Faktúra o zakúpení prístrojového vybavenia

Vyhlásenie o zhode prístroja (certifikáty)

Doklad o zaškolení obsluhy prístroja autorizovanou osobou

V žiadosti uviesť kódy výkonov, ktoré si poskytovateľ ZS požaduje zazmluvniť