Vážená kolegyňa, vážený kolega,

výška členských príspevkov bola stanovená uznesením I. riadneho snemu ZVLD SR o.z. dňa 27.05.2017 a na rok 2021 sa nemení:

Členské príspevky a zápisné ZVLD SR o.z. na rok 2021:

Členské – Lekári VLD………………………………………………………………………….. 50,00 EUR
Zápisné – Lekári VLD…………………………………………………………………………… 25,00 EUR
Členské – Rezidenti VLD……………………………………………………………………… 25,00 EUR
Zápisné – Rezidenti VLD……………………………………………………………………… 10,00 EUR

Členské príspevky a zápisné nových členov na rok 2021 sú splatné do 28.02.2021, respektíve do 30 dní po potvrdení o prijatí za člena ZVLD SR, o.z.

Identifikačné údaje k platbe:

Číslo účtu IBAN: SK85 0200 0000 0037 2373 9953
SWIFT: SUBASKBX
1.Konštantný symbol: 0558
2. Špecifický symbol: 2021
3. Variabilný symbol: IČO poskytovateľa ZS
4. Poznámka pre prijímateľa: názov poskytovateľa, alebo priezvisko lekára

Na identifikáciu Vašej platby uveďte aspoň jeden z identifikátorov uvedených v bodoch 3., 4.

ŽIADOSŤ o členstvo v ZVLD SR

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ZVLD SR

Správna  rada ZVLD SR o.z. schválila dňa 14.12.2018 uznesením možnosť dobrovoľného  členského príspevku za rok 2018 a rok 2019 vo výške 100,00 až 1000,00 Eur ( v násobkoch 100,00 Eur) , ktorú ZVLD SR o.z. prednostne využije na problematiku PR ZVLD a segmentu VLD. Manažovaním takto prijatých finančných  prostriedkov  prednostne poveruje prispievateľov v podiele tohto príspevku a na základe schválenia správnou radou.

Dobrovoľný členský príspevok je na základe uznesenia správnej rady o.z. daňovým nákladom prispievateľa a prispievateľ si priloží do svojho účtovníctva potvrdenie ZVLD SR o.z. o jeho zaplatení.